Công văn 1829/TCT-CS về lệ phí trước bạ khi chuyển đổi doanh nghiệp
Số hiệu: 1829/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Minh Sâm
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1829/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ khi chuyển đổi doanh nghiệp.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty cổ phần quản trị tài nguyên tri thức.

Trả lời công văn số 25/12/QTTNTT ngày 16/4/2012 của Công ty cổ phần quản trị tài nguyên tri thức về việc lệ phí trước bạ khi chuyển đổi loại hình công ty. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 18, Điều 3, Chương 1, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ như sau:

“18. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ phải đăng ký lại quyền sở hữu sử dụng do việc chia, tách, cổ phần hóa, hợp nhất, sáp nhập, đổi tên tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu tài sản, tài sản phải đăng ký lại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, phương tiện phải đổi biển kiểm soát thì chủ tài sản phải nộp lệ phí trước bạ”.

- Tại Điều 154, Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006) quy định:

“Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể được chuyển đổi thành công ty cổ phần hoặc ngược lại. Thủ tục chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty được chuyển đổi) thành công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi là công ty chuyển đổi) được quy định như sau:

1. Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định chuyển đổi và Điều lệ công ty chuyển đổi. Quyết định chuyển đổi phải có các nội dung chủ yếu về tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty được chuyển đổi; tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty chuyển đổi; thời hạn và điều kiện chuyển tài sản, phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty được chuyển đổi thành tài sản, cổ phần, trái phiếu, phần vốn góp của công ty chuyển đổi; phương án sử dụng lao động; thời hạn thực hiện chuyển đổi;

2. Quyết định chuyển đổi phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày thông qua quyết định;

3. Việc đăng ký kinh doanh của công ty chuyển đổi được tiến hành theo quy định của Luật này. Trong trường hợp này, hồ sơ đăng ký kinh doanh phải kèm theo quyết định chuyển đổi.

Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty được chuyển đổi chấm dứt tồn tại; công ty chuyển đổi được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty được chuyển đổi”.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty cổ phần quản trị tài nguyên tri thức đổi tên từ Công ty TNHH quản trị tài nguyên tri thức (hai thành viên theo giấy phép kinh doanh số 4102003403 ngày 5/1/2001) sang Công ty cổ phần quản trị tài nguyên tri thức (3 thành viên theo giấy phép kinh doanh số 0302197176 ngày 5/2/2010) là trường hợp đổi tên đồng thời đổi chủ sở hữu, nếu Công ty Cổ phần quản trị tài nguyên tri thức đăng ký lại tài sản với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Công ty phải nộp lệ phí trước bạ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần quản trị tài nguyên tri thức được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Cục Thuế TPHCM (để biết);
- Lưu VT, CS(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đặng Minh Sâm

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.