Công văn 1828/TCT-DNL về miễn thuế thu nhập theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Số hiệu: 1828/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Văn Thủy
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1828/TCT-DNL
V/v miễn thuế thu nhập theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco - Sông Côn.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 360/GSC-TCKT ngày 20/12/2011 của Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco - Sông Côn về việc miễn thuế thu nhập theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp đối với khoản lãi tiền vay trả cho Ngân hàng BNP Paribas Cộng hòa Pháp theo Hợp đồng tín dụng ký ngày 15/11/2006 giữa Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Ngân hàng BNP Paribas Cộng hòa Pháp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về trường hợp được miễn thuế theo Hiệp định:

Tại Khoản 2, Mục I, Phần A Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định về đối tượng áp dụng Thông tư:

"Tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam, kể cả các khoản thu nhập từ chuyển giao công nghệ, thu nhập về tiền bản quyền, thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khác của các cá nhân người nước ngoài không hiện diện thương mại tại Việt Nam."

Tại Khoản 1, Điều 7 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn và lậu thuế đối với thuế đánh vào thu nhập và tài sản quy định:

"Lợi tức của xí nghiệp của một Nước ký kết chỉ chịu thuế tại Nước đó, trừ trường hợp xí nghiệp có tiến hành hoạt động kinh doanh tại nước ký kết kia thông qua một cơ sở thường trú tại Nước kia. Nếu xí nghiệp có hoạt động kinh doanh theo cách trên, thì các khoản lợi tức của xí nghiệp có thể bị đánh thuế tại Nước kia, nhưng chỉ trên phần lợi tức phân bổ cho cơ sở thường trú đó."

Tại Khoản 1, Điều 20 Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Pháp nêu trên quy định:

"Những khoản thu nhập của một đối tượng cư trú của một Nước ký kết, bất kể phát sinh ở đâu, không được đề cập đến tại các điều khoản trên của Hiệp định này sẽ chỉ bị đánh thuế ở Nước này."

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam ký hợp đồng tín dụng thương mại và Hợp đồng tín dụng Người mua Sinosure với Ngân hàng BNP Paribas Cộng hòa Pháp tại trụ sở chính của Ngân hàng BNP Paribas ở Paris và quá trình đàm phán không tạo thành cơ sở thường trú của Ngân hàng BNP Paribas tại Việt Nam thì khoản thu nhập từ lãi tiền vay của Ngân hàng BNP Paribas Cộng hòa Pháp thuộc diện được miễn thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Pháp.

2. Về đối tượng đăng ký, kê khai, nộp thuế và thực hiện thủ tục áp dụng Hiệp định:

Tại điểm 1, Mục II, Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính quy định về đăng ký nộp thuế đối với nhà thầu nước ngoài không thực hiện chế độ kế toán Việt Nam:

"Bên Việt Nam đăng ký, kê khai nộp thuế hộ Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài với cơ quan thuế địa phương nơi đặt văn phòng điều hành của Bên Việt Nam trong phạm vi 15 ngày làm việc kể từ khi ký Hợp đồng nhà thầu."

Tại điểm 1, Mục II, Phần D Thông tư số 133/2004/TT-BTC ngày 31/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các hiệp định tránh đánh thuế hai lần đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt Nam quy định về thủ tục miễn giảm và hoàn thuế tại Việt Nam đối với tổ chức cá nhân là đối tượng cư trú nước ngoài:

"Để được xét miễn, giảm thuế kể cả trường hợp hoàn thuế được thực hiện bằng hình thức bù trừ vào số thuế phát sinh phải nộp ngân sách kỳ sau theo quy định tại Hiệp định, đối tượng nộp thuế phải gửi hồ sơ đến cơ quan thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký nộp thuế đề nghị được miễn, giảm thuế."

Tại tiết a, Khoản 2, Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ quy định hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định đối với trường hợp nhà thầu nước ngoài nộp thuế giá trị gia tăng tính trực tiếp trên giá trị gia tăng, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % tính trên doanh thu.

Căn cứ quy định trên, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là đơn vị ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BNP Paribas Cộng hòa Pháp, do đó Tập đoàn có nghĩa vụ đăng ký, kê khai nộp thuế hộ Ngân hàng BNP Paribas Cộng hòa Pháp. Để được xét miễn, giảm thuế, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phải gửi hồ sơ đến cơ quan thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đăng ký nộp thuế theo quy định tại Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính nêu trên.

3. Về xử lý đối với số thuế phát sinh trước thời điểm nộp hồ sơ thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định:

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 473/TCT-HTQT ngày 9/2/2011 về việc thực hiện thủ tục hồ sơ Thông báo miễn, giảm thuế theo Hiệp định. Đề nghị Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco - Sông Côn thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 3, công văn số 473/TCT-HTQT nêu trên (gửi kèm công văn số 473/TCT-HTQT).

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco - Sông Côn biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Nam;
- Cục Thuế TP Hồ Chí Minh;
- Vụ PC - CS (TCT); HTQT;
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, DNL (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT DOANH NGHIỆP LỚN
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thủy