Công văn 1821/TCT-KK về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng xuất khẩu
Số hiệu: 1821/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 28/05/2012 Ngày hiệu lực: 28/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1821/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT đối với hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

Trả lời công văn số 549/CT-KTT ngày 08/3/2012 của Cục Thuế tỉnh Quảng Trị về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng xuất khẩu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 1.3(c) Mục III Phần B và Phần C Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT.

Căn cứ Điểm 2 Mục I Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.

Căn cứ hướng dẫn tại Điều 42 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên:

- Đối với hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT hàng hóa xuất khẩu của Công ty TNHH Phương Thảo từ tháng 5/2010 đến tháng 7/2010: Trường hợp hợp đồng bán hàng hóa ghi tên người mua là Công ty Shing Shun Global Trading (Hồng Kông), Co với Công ty TNHH Phương Thảo liên quan đến công văn số 540/TCT-HTQT ngày 20/02/2012 của Tổng cục Thuế gửi Cục Thuế tỉnh Quảng Trị thì hợp đồng mua bán này không được coi là hợp pháp để được xem xét khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào tương ứng của hàng xuất khẩu theo quy định.

- Đối với số tiền đề nghị hoàn thuế tại hồ sơ hoàn thuế kỳ thuế tháng 10/2011 đến tháng 01/2012 nếu đáp ứng các điều kiện về kê khai khấu trừ và thuộc trường hợp hoàn thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính thì được xem xét giải quyết hoàn thuế theo quy định. Nếu phương thức ký hợp đồng tương tự như trường hợp hợp đồng giữa Công ty TNHH Phương Thảo và Công ty Shing Shun Global Trading (Hồng Kông), Co thì cũng không được xem xét hoàn thuế GTGT đầu vào.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Trị được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ: PC (BTC);
- Vụ: CS, PC, HTQT (TCT);
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường