Công văn 1814/SNV-ĐTBDTD năm 2016 về điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyển công, viên chức
Số hiệu: 1814/SNV-ĐTBDTD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Đình Hoa
Ngày ban hành: 28/07/2016 Ngày hiệu lực: 28/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ NỘI VỤ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1814/SNV-ĐTBDTD
Về điều kiện văn bằng, chứng chỉ dự tuyn công chức, viên chức

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sở, cơ quan tương đương Sở;
- UBND quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND Thành phố.

 

Thực hiện Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ; các Thông tư về tiêu chun chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ, chuyên môn các ngạch công chức;

Thực hiện Luật Viên chức ngày 29/11/2010; Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư s 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012, hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đn bù chi phí đào tạo, bi dưỡng đối với viên chức; các Thông tư về mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành;

Hiện nay, các Bộ, ngành đã ban hành Thông tư quy định tiêu chuẩn các ngạch công chức, tiêu chun chức danh ngh nghiệp đi với viên chức; các quy định về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo tiêu chuẩn mới (tại Thông tư s 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; Thông tư s 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin).

Để việc tuyển dụng công chức, viên chức đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật: Người đăng ký tham gia tuyển dụng công chức, viên chức phải có đầy đủ các điều kiện theo các quy định về chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức, các quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; trong đó cần thực hiện đúng các quy định mi về chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, chứng chỉ quản lý nhà nước theo ngạch đối với công chức, chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thông báo nội dung này trên các phương tiện thông tin để mọi người biết và chuẩn bị đủ điều kiện nếu có nhu cầu đăng ký tuyển dụng công chức, viên chức./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố (để báo cáo);
- Đ/c Giám đốc Sở Nội vụ (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc Sở Nội vụ (để phối hợp thực hiện);
- Phòng QLSN, XDCQ; VP S Nội vụ;
- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ;
- Lưu: VT, ĐTBDTD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đình Hoa