Công văn 1806/TCT-CS về thuế suất thuế giá trị gia tăng
Số hiệu: 1806/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 25/05/2012 Ngày hiệu lực: 25/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1806/TCT-CS
V/v thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 509/CT-HTr ngày 10/01/2012 của Cục thuế thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động của Công ty cổ phần Thảo Nguyên Xanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1 và điểm 2 mục II, Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT: "1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trồng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu".

"2. Sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng, bao gồm trứng giống, con giống, cây giống, hạt giống, tinh dịch, phôi, vật liệu di truyền ở các khâu nuôi trồng, nhập khẩu và kinh doanh thương mại. Sản phẩm giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT là sản phẩm do các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh thương mại có giấy đăng ký kinh doanh giống vật nuôi, giống cây trồng do cơ quan quản lý nhà nước cấp. Đối với sản phẩm là giống vật nuôi, giống cây trồng thuộc loại nhà nước ban hành tiêu chuẩn, chất lượng phải đáp ứng các điều kiện do nhà nước quy định".

Tại điểm 2.5 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

"2.5. Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, tách hạt, cắt lát, ướp muối, bảo quản lạnh và các hình thức bảo quản thông thường khác ở khâu kinh doanh thương mại" áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

Tại điểm 3 mục II, Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Mục II, phần A; Điểm 1, 2 Mục II, Phần B Thông tư này".

Căn cứ hướng dẫn nêu trên thì:

- Trường hợp Công ty cổ phần Thảo Nguyên Xanh mua hạt giống ươm trồng thành cây để bán thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

- Trường hợp Công ty cổ phần Thảo Nguyên Xanh mua cây cảnh về (không phân biệt có sử dụng hay không sử dụng kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa, uốn thế) sau đó đem bán thì áp dụng thuế suất thuế GTGT là 5%.

- Trường hợp Công ty cổ phần Thảo Nguyên Xanh  thực hiện dịch vụ chăm sóc cây xanh, sử dụng kỹ thuật chăm sóc, cắt tỉa, uốn thế thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hà Nội được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC; KK (TCT);
- Lưu: VT, CS (2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.