Công văn 1804/BNN-PCTT năm 2022 về triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025
Số hiệu: 1804/BNN-PCTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày ban hành: 25/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1804/BNN-PCTT
V/v triển khai thực hiện Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Luật Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các địa phương tổ chức xây dựng Kế hoạch phòng, chống thiên tai quốc gia đến năm 2025 và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 (Kế hoạch). Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nội dung của Kế hoạch, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng các nội dung Kế hoạch, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước và nhiệm vụ được giao để nhận thức đầy đủ các mục tiêu, biện pháp thực hiện và nghĩa vụ, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Tập trung chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, trong đó chú trọng một số nội dung chính sau:

a) Xác định cụ thể các nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án được giao chủ trì hoặc phối hợp làm cơ sở xây dựng tiến độ thực hiện phù hợp với thời gian hoàn thành được giao, bảo đảm đồng bộ, thống nhất và hiệu quả trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

b) Bố trí kinh phí từ vốn ngân sách nhà nước, quỹ phòng, chống thiên tai và nguồn vốn xã hội hóa, đồng thời lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các chương trình, đề án, dự án liên quan và quy hoạch, kế hoạch phát triển của các bộ, ngành, địa phương theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TT- BKHĐT ngày 22/12/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để triển khai thực hiện.

c) Phân công cụ thể trách nhiệm thực hiện cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao, tránh thiếu sót hoặc chồng chéo.

3. Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất điều chỉnh (nếu có) thuộc phạm vi quản lý gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT trước 15/12 hàng năm để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ (chi tiết xin liên hệ Tổng cục Phòng chống thiên tai, số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; điện thoại: 0243.2115704; Email: vuantoanthientai.vndma.gov.vn).

Đề nghị quý bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg Lê Văn Thành (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở NN&PTNT các tỉnh/TP;
- Lưu: VT, PCTT (VT, KSAT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hoàng Hiệp