Công văn 1791/TCT-CS ấn định thuế
Số hiệu: 1791/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Cường
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1791/TCT-CS
V/v: Ấn định thuế.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng
(Đ/c: 220 Bis Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh)

 

Ngày 28/2/2011, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 01/2012-THTC ngày 25/2/2012 của Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng về việc chính sách thuế đối với trường hợp giá bán xe ô tô ghi trên hóa đơn thấp hơn giá giao dịch trên thị trường. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế quy định về khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

“1. Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế”.

- Điểm e Khoản 1 Điều 37 Luật quản lý thuế số 78/2007/QH12 quy định người nộp thuế nộp thuế theo phương pháp kê khai bị ấn định thuế trong trường hợp:

“e) Mua, bán, trao đổi và hạch toán giá trị hàng hóa, dịch vụ không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường;”

- Khoản 2 Điều 106 Luật quản lý thuế quy định về xử phạt đối với hành vi chậm nộp tiền thuế:

“2. Người nộp thuế khai sai dẫn đến làm thiếu số tiền phải nộp hoặc không khai thuế nếu tự giác khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì bị xử phạt chậm nộp thuế theo quy định tại Điều này, nhưng không bị xử phạt vi phạm thủ tục hành chính thuế, thiếu thuế, trốn thuế.”

- Điều 107. Xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn:

“Người nộp thuế đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hóa đơn, chứng từ nhưng khai sai dẫn đến thiếu số tiền phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn hoặc khai sai nhưng không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 6 và khoản 7 Điều 108 của Luật này dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn thì phải nộp đủ số tiền thuế khai thiếu, nộp lại số tiền thuế được hoàn cao hơn và bị xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn cao hơn và phạt tiền thuế chậm nộp trên số tiền thuế thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn cao hơn.”

- Khoản 3 Điều 108 Luật quản lý thuế quy định về hành vi trốn thuế, gian lận thuế:

“3. Không xuất hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ hoặc ghi giá trị trên hóa đơn bán hàng thấp hơn giá trị thanh toán thực tế của hàng hóa, dịch vụ đã bán;”

- Tiết c Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 7/6/2007 của Chính phủ quy định về xử phạt đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn:

“c) Hành vi khai sai của người nộp thuế làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, số thuế được giảm đã bị cơ quan có thẩm quyền lập biên bản kiểm tra thuế, kết luận thanh tra thuế xác định là có hành vi khai man trốn thuế, nhưng nếu người nộp thuế vi phạm lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ và đã tự giác nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan có thẩm quyền ra quyết định xử lý thì cơ quan thuế lập biên bản ghi nhận để xác định lại hành vi khai thiếu thuế.”

- Điều 1 Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 7/5/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn ấn định thuế đối với cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường quy định về Đối tượng áp dụng như sau:

“Cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường thì cơ sở kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy bị ấn định giá bán ra theo giá giao dịch thông thường trên thị trường và ấn định số thuế phải nộp.”

- Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 71/2010/TT-BTC ngày 7/5/2010 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Giá giao dịch thông thường trên thị trường là giá chuyển nhượng thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường.

Đối với xe ôtô, xe hai bánh gắn máy được sản xuất, lắp ráp trong nước: giá bán do nhà sản xuất công bố được xác định là giá giao dịch thông thường trên thị trường.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp bán hàng hóa không theo giá trị giao dịch thông thường trên thị trường thì khi xác định số thuế phải nộp đơn vị bị ấn định giá bán hàng hóa theo giá giao dịch thông thường trên thị trường (kê khai, nộp thuế theo giá giao dịch thông thường trên thị trường).

Trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở doanh nghiệp, doanh nghiệp phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Trường hợp doanh nghiệp khai sai dẫn đến làm thiếu số tiền phải nộp hoặc không khai thuế nếu tự giác khắc phục hậu quả bằng cách nộp đủ số tiền thuế phải nộp trước khi cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì bị xử phạt chậm nộp thuế theo quy định.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện doanh nghiệp vi phạm pháp luật về thuế trong kinh doanh xe ôtô, xe hai bánh gắn máy ghi giá bán xe ôtô, xe hai bánh gắn máy trên hóa đơn giao cho người tiêu dùng thấp hơn giá giao dịch thông thường trên thị trường thì doanh nghiệp bị ấn định thuế theo Thông tư số 71/2010/TT-BTC và bị xử phạt vi phạm pháp luật về thuế tùy theo mức độ vi phạm quy định tại Điều 107, Điều 108 Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh và Công ty TNHH Toyota Hiroshima Tân Cảng được biết. Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào tình hình thực tiễn của Công ty để hướng dẫn thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC – TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Văn Cường