Công văn 1790/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài
Số hiệu: 1790/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1790/TCT-CS
V/v: chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Công ty TNHH Crecimento Industrial Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 28/CV ngày 16/4/2012 của Công ty TNHH Crecimento Industrial Việt Nam về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau;

Tại Điểm 1, Mục I, phần A Thông tư 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà thầu nước ngoài quy định đối tượng áp dụng như sau:

“…Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa họ với tổ chức, cá nhân Việt Nam…”

Tại Điểm 2.2 Mục I, Phần B Thông tư 134/2008/TT-BTC nêu trên quy định về thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

“2.2. Trường hợp hàng hóa được cung cấp dưới hình thức: điểm giao nhận hàng hóa nằm trong lãnh thổ Việt Nam (kể cả các vùng lãnh hải Việt Nam, các vùng ở ngoài và gắn liền với lãnh hải Việt Nam mà theo luật pháp Việt Nam và phù hợp với luật pháp quốc tế, Việt Nam có chủ quyền đối với việc thăm dò và khai thác tài nguyên thiên nhiên ở đáy biển, lòng đất dưới đáy biển và khối nước ở trên); hoặc việc cung cấp hàng hóa có kèm theo các dịch vụ tiến hành tại Việt Nam như lắp đặt, chạy thử, bảo hành, bảo dưỡng, thay thế, cung cấp các dịch vụ khác đi kèm với việc cung cấp hàng hóa, kể cả trường hợp việc cung cấp các dịch vụ nêu trên có hoặc không nằm trong giá trị của hợp đồng cung cấp hàng hóa thì thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là toàn bộ giá trị hàng hóa,dịch vụ”.

Ngày 7/7/2011, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2321/TCT-CC hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện kinh doanh tại Việt Nam theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty nước ngoài phát sinh thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở thực hiện việc kinh doanh theo hình thức giao gia công hàng hóa cho Công ty Crecimento Việt Nam và chỉ định cho Công ty Crecimento Việt Nam giao hành thành phẩm (sau khi gia công) cho Công ty TNHH Chí Hùng (kinh doanh theo hình thức xuất nhập khẩu tại chỗ) thì Công ty nước ngoài thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên.

Công ty TNHH Chí Hùng là bên Việt Nam nhập khẩu tại chỗ hàng hóa, có trách nhiệm khai, khấu trừ và nộp thuế thay trước khi thanh toán cho Công ty nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Crecimento Industrial Việt Nam biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Bình Dương;
- Ban CC&HĐH, Vụ PC (TCT)
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn