Công văn 1786/BTTTT-BC năm 2022 về nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của doanh nghiệp bưu chính công ích khi được giao đảm nhận theo Quyết định 468/QĐ-TTg
Số hiệu: 1786/BTTTT-BC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Phạm Anh Tuấn
Ngày ban hành: 12/05/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1786/BTTTT-BC
V/v nâng cao hiệu quả việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa, trả kết quả giải quyết TTHC của doanh nghiệp BCCI khi được giao đảm nhận theo Quyết định số 468/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 27/3/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 468/QĐ- TTg phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo “Triển khai cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc trong quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính…” (điểm c khoản 4 mục III Quyết định số 468/QĐ-TTg).

Để nâng cao khả năng phục vụ của doanh nghiệp bưu chính công ích khi tham gia đảm nhận một số công việc trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức Hội nghị với các địa phương về việc thực hiện một số nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao. Căn cứ ý kiến của các địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng bộ tài liệu tham khảo triển khai việc giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận một số công việc theo Quyết định số 468/QĐ-TTg (tài liệu gửi kèm theo).

Bộ Thông tin và Truyền thông kính đề nghị Quý Ủy ban có ý kiến chỉ đạo các Sở, ngành (hoặc Sở Thông tin và Truyền thông) trên địa bàn nghiên cứu, tham khảo tài liệu nêu trên trong quá trình xây dựng kế hoạch triển khai hàng năm tại địa phương.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Phạm Anh Tuấn (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ: Cục KSTTHC;
- Sở TTTT các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Sở VH, TT, TT&DL tỉnh Bạc Liêu;
- Lưu: VT, BC, TM (03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Phạm Anh Tuấn

 


FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 





Hiện tại không có văn bản nào liên quan.