Công văn 1777/BHXH-BT thu bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000đ do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
Số hiệu: 1777/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh
Ngày ban hành: 14/05/2012 Ngày hiệu lực: 14/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Bảo hiểm, Lao động, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 06/11/2015

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1777/BHXH-BT
V/v thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000đ

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Công an nhân dân, Ban Cơ yếu Chính phủ.

 

Thực hiện Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) theo mức lương tối thiểu chung như sau:

1. Áp dụng mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng làm cơ sở tính mức tiền lương, tiền công đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN từ ngày 01/5/2012 đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định và đối tượng quy định tại Mục 6, phần D Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ.

2. Áp dụng mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng làm cơ sở tính mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn, tính mức đóng BHXH tự nguyện.

2.1. Từ ngày 01/5/2012, mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng 1.050.000 đ/tháng, cao nhất bằng 21.000.000 đồng/tháng và được tính theo công thức sau:

Mức thu nhập tháng người tham gia
BHXH tự nguyện lựa chọn

=

1.050.000 + m x 50.000
(đồng/tháng)

Trong đó: m là số nguyên lớn hơn hoặc bằng 0 (0; 1; 2; 3…) do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.

Người tham gia đóng BHXH tự nguyện lần đầu, người đang tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lại mức thu nhập tháng đóng BHXH thì mức đóng căn cứ tỷ lệ % đóng BHXH tự nguyện theo quy định tại Luật BHXH và mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn theo hướng dẫn tại Điểm này.

2.2. Người tham gia BHXH tự nguyện đăng ký đóng theo quý hoặc 6 tháng một lần mà đã nộp đủ số tiền vào quỹ BHXH trước ngày 01/5/2012 thì không phải đóng bù do chênh lệch mức lương tối thiểu chung đến hết kỳ hạn đã đăng ký đóng; đến kỳ hạn đóng BHXH tiếp theo mức thu nhập tháng đóng BHXH và mức đóng BHXH theo hướng dẫn tại Điểm 2.1 Mục này.

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã đăng ký đóng theo quý hoặc 6 tháng một lần nhưng trước ngày 01/5/2012 chưa nộp đủ tiền hoặc sau đó thực hiện đóng hằng tháng thì từ ngày 01/5/2012 mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện và mức đóng BHXH tự nguyện phải điều chỉnh theo hướng dẫn tại Điểm 2.1 Mục này.

3. Áp dụng mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng làm cơ sở tính mức đóng BHYT đối với đối tượng chỉ tham gia BHYT từ ngày 01/5/2012.

3.1. Đối tượng được ngân sách nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT (đại biểu quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân; người nghèo; người có công…) đã đóng BHYT và được cấp thẻ BHYT trước ngày 01/5/2012 còn giá trị sử dụng thì cơ quan BHXH ký Phụ lục hợp đồng với đơn vị quản lý đối tượng để điều chỉnh số tiền phải đóng BHYT tương ứng với số lượng đối tượng đã được cấp thẻ BHYT, chênh lệch tăng thêm giữa mức lương tối thiểu 1.050.000 đồng/tháng với mức lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng và số tháng tính từ tháng 5/2012 đến hết thời hạn sử dụng thẻ BHYT đã cấp.

3.2. Đối tượng được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng (người thuộc hộ gia đình cận nghèo; học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ) tham gia BHXH từ ngày 01/5/2012 thì tính mức đóng BHYT bao gồm phần đối tượng tự đóng và phần hỗ trợ của ngân sách theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng.

Trường hợp người tham gia BHYT đã nộp đủ tiền vào quỹ BHYT và được cấp thẻ BHYT trước ngày 01/5/2012 thì không phải đóng bù phần chênh lệch tăng thêm.

3.3. Đối tượng tự nguyện tham gia BHYT từ ngày 01/5/2012 thì tính mức đóng BHYT theo mức lương tối thiểu chung 1.050.000 đồng/tháng.

Trường hợp người tham gia BHYT đã nộp đủ số tiền vào quỹ BHYT trước ngày 01/5/2012 thì không phải đóng bù phần chênh lệch tăng thêm.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố; BHXH Bộ Quốc phòng, Công an Nhân dân, Ban Cơ yếu Chính phủ căn cứ hướng dẫn nêu trên để tổ chức thực hiện. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo kịp thời về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Lưu VT, BT (2b).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Văn Sinh