Công văn 1774/TCT-CS sử dụng hóa đơn của hộ không kinh doanh
Số hiệu: 1774/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Vân Chi
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1774/TCT-CS
V/v: sử dụng hóa đơn của hộ không kinh doanh

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nôi

Trả lời công văn số 895/CT-TTHT ngày 06/01/2012 của Cục Thuế TP.Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn của hộ, cá nhân không kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1/ Về thuế TNCN: Tại Điều 1 Thông tư số 113/2011/TT-BTC ngày 04/08/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định: “Sửa đổi Điều 5 Thông tư 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính như sau:

Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa; tiền lương, tiền công, tiền dịch vụ khác, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 1.000.000 đồng/lần trở lên thì thực hiện khấu trừ thuế trước khi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

- Áp dụng mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập trả cho các cá nhân có mã số thuế và 20% đối với cá nhân không có mã số thuế, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

Tổ chức ký hợp đồng, hợp đồng dịch vụ với các cá nhân, tổ chức ký hợp đồng lao động, hợp đồng dịch vụ có trách nhiệm thông báo cho các cá nhân về tỷ lệ khấu trừ nêu trên để cá nhân làm thủ tục xin cấp mã số thuế.

Tại điểm 1.2.7 mục II phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNCN quy định: “… Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn trên phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ…”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp cá nhân không kinh doanh ký hợp đồng cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ chi trả phải khấu trừ thuế TNCN nếu mức chi trả từ 01 triệu đồng/lần trở lên và thực hiện cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN theo hướng dẫn tại các văn bản nêu trên.

2/ Về cấp hóa đơn lẻ: Tại khoản 2 Điều 12 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn quy định: “Tổ chức không phải là doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng được cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ là loại hóa đơn bán hàng.”

Tại điểm 2 công văn số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Trường hợp hộ, cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh doanh thu về bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện chịu thuế thì cơ quan thuế thực hiện cấp hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân không kinh doanh. Trường hợp hộ, cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh doanh thu về bán hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế hoặc không phải nộp thuế thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân không kinh doanh.”

Về cấp hóa đơn lẻ cho hộ, cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh doanh thu cung ứng dịch vụ thì đề nghị Cục Thuế TP. Hà Nội căn cứ quy định tại Thông tư số 153/2010/TT-BTC nêu trên và điểm 2 công văn số 15364/BTC-TCT ngày 12/11/2010 của Bộ Tài chính để thực hiện theo đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế-BTC;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Lưu: VT, PC, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Nguyễn Vân Chi