Công văn 1769/TCT-PC thực hiện báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư 08/2011/TT-BTP
Số hiệu: 1769/TCT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 23/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thống kê, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1769/TCT-PC
V/v thực hiện báo cáo thống kê theo quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BTP .

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 5/4/2011, Bộ Tư pháp đã có Thông tư số 08/2011/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về công tác thống kê của Ngành Tư pháp, trong đó có quy định về trách nhiệm của các Bộ, Ngành và các tổ chức có liên quan trong việc thu thập, tổng hợp số liệu và gửi báo cáo thống kê định kỳ về tình hình, kết quả hoạt động trong một số lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật hiện hành. Để có cơ sở tổng hợp thông tin liên quan thuộc phạm vi trách nhiệm của ngành Thuế báo cáo Bộ Tài chính để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp theo đúng quy định, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo thống kê định kỳ về các lĩnh vực liên quan theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2011/TT-BTC nêu trên.

Trước mắt, để kịp thời phục vụ công tác báo cáo thống kê định kỳ 6 tháng năm 2012 của Bộ Tài chính (thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01/10/2011 đến ngày 31/3/3012), Tổng cục Thuế yêu cầu Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành thu thập thông tin và điền vào 02 biểu thống kê là biểu số 26/BTP/DSKT/BTNN và biểu số 25h/BTP/DSKT/BTNN về lĩnh vực bồi thường nhà nước ban hành kèm theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011 cua Bộ Tư pháp và gửi về Tổng cục Thuế (Vụ Pháp chế) qua đường công văn, đồng thời gửi file điện tử theo địa chỉ vpctct@gdt.gov.vn trước ngày 28/5/2012 để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để các Cục Thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Vụ, đơn vị thuộc TCT (để thực hiện);
- Lưu: VT, PC (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 


Biểu số: 25h/BTP/DSKT/BTNN
Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.
Ngày nhận báo cáo (BC):
BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm;
BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC
(Từ 01/10/2011 đến 31/3/2012)

Đơn vị báo cáo: Tổng cục …………………
Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính

 

 

Số việc yêu cầu bồi thường (Vụ việc)

Số tiền yêu cầu bồi thường (Nghìn đồng)

Số tiền phải bồi thường cho người bị thiệt hại (Nghìn đồng)

Số tiền đã chi trả cho người bị thiệt hại (Nghìn đồng)

Tổng số

Chia theo đối tượng

Chia theo loại quyết định hành chính, hành vi hành chính

Cá nhân

Tổ chức

Xử lý vi phạm hành chính

Phí, lệ phí

Giấy phép và các giấy tờ có giá trị như giấy phép

Khác

(A)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

I. Tổng số thụ lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kỳ trước chuyển sang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Thụ lý mới trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Kết quả giải quyết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Xong

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Đang giải quyết (chuyển sang kỳ sau)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày     tháng 5 năm 2012
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

 

Biểu số: 26/BTP/DSKT/BTNN
Ban hành theo Thông tư số 08/2011/TT-BTP ngày 05/4/2011.
Ngày nhận Báo cáo:
BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm;
BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm

SỐ VỤ VIỆC YÊU CẦU XÁC ĐỊNH CƠ QUAN CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG
(Từ 01/10/2011 đến 31/3/2012)

Đơn vị báo cáo: Tổng cục …………………
Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính

 

Số vụ việc yêu cầu xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường (Đơn vị tính: vụ việc)

Tổng số

Chia ra

Đã giải quyết xong

Đang giải quyết

(1)

(2)

(3)

 

 

 

 


Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày     tháng 5 năm 2012
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)