Công văn 1749/TCT-CS về lệ phí trước bạ đối với tài sản góp vốn
Số hiệu: 1749/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 23/05/2012 Ngày hiệu lực: 23/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1749/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ đối với tài sản góp vốn.

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 369/CT-TTHT ngày 19/3/2012 của Cục Thuế tỉnh Long An về việc lệ phí trước bạ góp vốn quyền sử dụng đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1.a, Điều 29 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2006) quy định:

“Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:

Đối với tài sản có đăng ký hoặc giá trị chuyển quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn không phải chịu lệ phí trước bạ”.

- Tại Khoản 17, Điều 4, Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 về lệ phí trước bạ quy định các trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ như sau:

“17. Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phải nộp hoặc được miễn nộp lệ phí trước đây) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụng không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

a) Tổ chức, cá nhân, xã viên hợp tác xã đem tài sản của mình gốp vốn vào doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã khi doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, hợp tác xã giải thể hoặc phân chia hoặc rút vốn cho tổ chức, cá nhân thành viên tài sản mà tổ chức, cá nhân thành viên đã góp trước đây”.

- Tại Điều 2, Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ quy định người nộp lệ phí trước bạ như sau:

“Tổ chức, cá nhân (bao gồm cả tổ chức, cá nhân người nước ngoài) có các tài sản thuộc đối tượng chịu lệ phí trước bạ nêu tại Điều 1 Thông tư này, phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trường hợp không phải nộp lệ phí trước bạ nêu tại Điều 3 và được miễn lệ phí trước bạ nêu tại Điều 8 Thông tư này thì chủ tại sản phải kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan Thuế trước khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước vó thẩm quyền”.

Căn cứ các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế đồng ý với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Long An: Trường hợp Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long VCD nhận vốn góp bằng quyền sử dụng đất từ Công ty cổ phần đầu tư Nam Long và Công ty cổ phần đầu tư Nam Khang và diện tích đất này đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì Công ty Cổ phần đầu tư Nam Long CVD không phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng nếu Công ty xuất trình được đầy đủ các giấy tờ để chứng minh theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Long An được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.