Công văn 1746/TCT-CS xác định thuế nhà thầu
Số hiệu: 1746/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1746/TCT-CS
V/v Xác định thuế nhà thầu

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Công ty Oliver Wyman,
- Chi nhánh CSP Legal LLC tại Hà Nội.

 

Trả lời công văn không số ngày 17/2/2012 của Công ty Oliver Wyman (Công ty) và công văn không số ngày 8/3/2012 của Chi nhánh CSP Legal LLC tại Hà Nội về chính sách thuế nhà thầu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Nghĩa vụ thuế TNCN:

- Căn cứ quy định tại Điểm 1 Mục I Phần A Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

- Căn cứ quy định tại Mục I Phần A, Mục II Phần D Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNCN.

- Căn cứ quy định tại Khoản 2, Khoản 6.b1 Điều 14 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.

Căn cứ các quy định trên thì:

Trường hợp Công ty Oliver Wyman ký hợp đồng với các cá nhân (Việt Nam hoặc nước ngoài là cá nhân không kinh doanh) để thực hiện các công việc nhằm phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì hợp đồng nêu trên không phải là hợp đồng thầu phụ. Vì vậy, thu nhập các cá nhân này có được từ hợp đồng ký kết với Công ty là thu nhập từ tiền công, tiền lương, thuộc thu nhập chịu thuế TNCN tại Việt Nam.

Trường hợp Công ty Oliver Wyman trực tiếp trả lương cho các cá nhân để thực hiện các công việc nhằm phục vụ cho việc thực hiện hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Cá nhân có trách nhiệm quyết toán thuế hoặc ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập quyết toán thuế TNCN (nếu cá nhân chỉ có thu nhập duy nhất tại một nơi) đối với khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

2. Nghĩa vụ thuế Nhà thầu:

Tại Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế quy định.

"- Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế GTGT tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu là loại khai theo lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu.

Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài."

Tại Điểm 2.1.1.b2 Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên quy định

"Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo Mục II Phần B Thông tư này để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu tính thuế GTGT của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc, giá trị máy móc thiết bị do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

Nhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện khai, nộp thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2, Điểm 3 Mục II Phần B Thông tư này.

Quy định này không áp dụng trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ việc thực hiện Hợp đồng nhà thầu."

Tại Điểm 3.1.b2 Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên quy định:

"Trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện nộp thuế theo Mục II Phần B Thông tư này để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Bên Việt Nam thì doanh thu tính thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài không bao gồm giá trị công việc, giá trị máy móc, thiết bị do Nhà thầu phụ Việt Nam hoặc Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện.

Nhà thầu phụ Việt Nam, Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện khai, nộp thuế theo hướng dẫn tại Điểm 2, Điểm 3 Mục II Phần B Thông tư này.

Quy định này không áp dụng trong trường hợp Nhà thầu nước ngoài ký hợp đồng với các nhà cung cấp tại Việt Nam để mua hàng hóa, dịch vụ phục vụ việc thực hiện Hợp đồng nhà thầu."

Căn cứ các quy định trên thì:

Trường hợp Công ty Oliver Wyman là nhà thầu nước ngoài nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT, nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % tính trên doanh thu thì bên Việt Nam có trách nhiệm khấu trừ, kê khai, nộp thuế thay nhà thầu nước ngoài theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho nhà thầu nước ngoài và khai quyết toán khi kết thúc hợp đồng nhà thầu. Trường hợp bên Việt Nam thanh toán cho Nhà thầu nước ngoài nhiều lần trong tháng thì có thể đăng ký khai thuế theo tháng thay cho việc khai theo từng lần phát sinh thanh toán tiền cho Nhà thầu nước ngoài.

Trường hợp Công ty Oliver Wyman ký hợp đồng với nhà thầu phụ Việt Nam để giao bớt một phần giá trị công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với bên Việt Nam thì doanh thu tính thuế GTGT, thuế TNDN của Công ty không bao gồm giá trị công việc, giá trị máy móc thiết bị do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty Oliver Wyman và Chi nhánh CSP Legal LLC tại Hà Nội được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ TNCN, PC, KK (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.