Công văn 1735/TCT-KK về chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện
Số hiệu: 1735/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1735/TCT-KK
V/v chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Công ty cổ phần thương mại đầu tư HB;
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 42-2012/CV-HB ngày 07/5/2012 của Công ty cổ phần thương mại đầu tư HB về việc chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định của pháp luật tại: Khoản 1 Điều 27 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp; Điểm 3.3 (c) Phần I và điểm 2.1 Mục I Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế.

Trường hợp Công ty cổ phần thương mại đầu tư HB có trụ sở chính tại địa chỉ số 75 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, công ty có thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện ngày 27/9/2007, đăng ký thay đổi lần 2 ngày 26/5/2010 với mã số thuế 10 số doanh nghiệp. Công ty cổ phần thương mại đầu tư HB chưa thực hiện kê khai đơn vị trực thuộc là Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh vào “Bảng kê các đơn vị trực thuộc” của doanh nghiệp để được cấp mã số thuế 13 số.

Như vậy, căn cứ các quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế hiện hành, để thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động đối với văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần thương mại đầu tư HB phải liên hệ với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thủ tục xác nhận việc đã hoàn thành nghĩa vụ thuế (đối với mã số thuế 0101056111 của Văn phòng đại diện đã đăng ký với Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh), sau đó thực hiện thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện với Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nêu trên.

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh cùng cấp để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện, không thực hiện cấp mã số thuế doanh nghiệp 13 số đối với các trường hợp này.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần thương mại đầu tư HB biết, liên hệ với các cơ quan liên quan để được hướng dẫn cụ thể.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Quản lý ĐKKD (Bộ KH&ĐT);
- Sở KH&ĐT Tp Hồ Chí Minh;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường