Công văn 1727/TCT-CS về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
Số hiệu: 1727/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1727/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước.
(Địa chỉ: tầng 23, tòa nhà Charmvit 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 159/ĐTKDV-TCKT ngày 15/2/2012 của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) về chi phí hỗ trợ công tác đoàn thể trong doanh nghiệp, sau khi có ý kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 2.30 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định khoản chi không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN như sau:

"2.30. Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định; chi ủng hộ địa phương; chi ủng hộ các đoàn thể, tổ chức xã hội ngoài doanh nghiệp; chi từ thiện trừ khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo nêu tại điểm 2.21, 2.22, 2.23, 2.24 phần này; chi phí mua thẻ hội viên sân golf, chi phí chơi golf.".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước có khoản chi hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp nếu khoản chi này được quy định cụ thể trong quy chế của doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước biết, đề nghị đơn vị căn cứ văn bản quy phạm pháp luật và tình hình cụ thể tại đơn vị để áp dụng thực hiện theo quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế TP Hà Nội;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn