Công văn 17231/BGTVT-TC năm 2014 về những tồn tại kiểm toán nhà nước phát hiện trong lĩnh lực quản lý vốn Hành chính sự nghiệp do Bộ Giao thông vận tải ban hành
Số hiệu: 17231/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

B GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17231/BGTVT-TC
V/v những tồn tại đã được kiểm toán nhà nước phát hiện trong lĩnh lực quản lý vốn HCSN

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
-
Các Cục Quản lý Nhà nước chuyên ngành;
-
Các Trường đào tạo, Học viện thuộc Bộ;
-
Báo GTVT, Tạp chí GTVT, Trung tâm CNTT;
-
Các Tng công ty: Đường sắt Việt Nam, Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc, Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam, Quản lý bay Việt Nam.

Thực hiện kiến nghị của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Bộ Giao thông vận tải tổng hợp một số sai sót đã được Kiểm toán Nhà nước phát hiện, kiến nghị xử lý ở một số đơn vị trong lĩnh vực Hành chính sự nghiệp, thông báo đến các đơn vị đ quán triệt và rút kinh nghiệm, tránh các sai sót tương tự, cụ thể như sau:

1. Việc lập dự toán thu chi ngân sách hằng năm của một số nhiệm vụ còn  chưa bám sát với thực tế, chưa đúng định mức nên chưa đảm bảo sử dụng kinh phí có hiệu quả; một số nhiệm vụ chi lập và giao dự toán nhưng trong quá trình triển khai lại không thực hiện được dẫn đến phải điều chỉnh hoặc hủy dự toán.

2. Trong công tác nghiên cứu khoa học, môi trường còn nhiều đề tài, đề án chậm tiến độ. Trong công tác quản lý tài sản, việc xác định, kê khai, bàn giao và hạch toán một số tài sản: nhà hạt, nhà cung, đèn hải đăng,...còn chưa đúng quy định; việc mua sắm, quản lý, sử dụng một số tài sản chưa đúng quy định, chưa đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả.

3. Trong công tác quản lý các khoản thu: Một số đơn vị còn thu một số khoản thu còn chưa đúng quy định của nhà nước như: lệ phí thi tốt nghiệp, tiền nhập học, thẻ học sinh…;

4. Trong công tác xác định nguồn kinh phí cải cách tiền lương, ở một số đơn vị, việc xác định số thu được để lại để bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền còn chưa chính xác làm ảnh hưởng đến kết quả xác định số kinh phí ngân sách nhà nước cấp bổ sung để thực hiện cải cách tiền lương.

5. Trong công tác hạch toán kế toán: Công tác hạch toán kế toán, kê khai và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của một số đơn vị còn sai sót; báo cáo tài chính được lập còn chưa đúng các quy định hiện hành của Nhà nưc; một s đơn vị còn đ tn tại một số khoản công nợ phải thu, phải trả, tạm ứng, nợ dây dưa kéo dài.

6. Trong công tác quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông vận tải

- Công tác chuẩn bị đầu tư, thẩm định dự án còn chậm và kéo dài, quyết định phê duyệt dự án không nêu rõ loại, cấp công trình, nguồn kinh phí và hiu quả công trình…; lập và phê duyệt cơ cu vốn chưa phù hợp nên quá trình thực hiện phải điều chỉnh; công tác khảo sát, lập dự án chưa lường hết được khối lượng cần thiết phải đầu tư nên quá trình thực hiện phải điều chỉnh, bổ sung làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án và công tác kế hoạch vốn; thực hiện giám sát khảo sát lập dự án nhưng không có chứng chỉ giám sát; công trình có báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư lập sau ngày 31/10 năm trước năm kế hoạch.

- Có gói thầu dịch vụ tư vấn thực hiện trước khi có quyết định đầu tư và kế hoạch đấu thầu được duyệt; chủ đầu tư chưa lập và trình phê duyệt kế hoạch đấu thầu đối với gói thầu khảo sát địa hình, gói thầu lập dự án; quy định về năng lực kinh nghiệm thi công các công trình tương tự trong hồ sơ mời thầu chưa phù hp; hồ sơ dự thầu của của đơn vị trúng thầu chưa đầy đủ tài liệu chứng minh năng lực của nhà thầu phụ.

- Chất lượng công tác khảo sát, thiết kế kỹ thuật thi công chưa cao, chưa đánh giá hết hiện trạng, trong quá trình thi công phải điều chỉnh, bổ sung khối lượng; bản vẽ thiết kế thi công không đúng quy cách, chưa tuân thủ với thiết kế cơ sở…; không có bản vẽ thiết kế đối với những khối lượng phát sinh; quá trình thẩm đnh chưa phát hiện loại bỏ hết khối lượng tính sai, tính thừa dẫn đến phải điều chỉnh giá gói thầu trong quá trình thực hiện. Dự toán giá gói thầu xây lắp được duyệt chưa chính xác nên phải điều chỉnh.

- Một số dự án phải gia hạn thời gian hoàn thành so với thời hạn trong quyết định phê duyệt đầu tư; gia hạn thời gian thực hiện nhưng không yêu cầu gia hạn bo lãnh thực hiện hp đng; không xác định trách nhiệm của các bên trong việc chậm tiến độ đ xử lý vi phạm theo quy định của hp đng. Ngoài ra, có dự án phát sinh khối lượng nhưng chủ đầu tư chưa kịp thi lập, phê duyệt và ký phụ lục hợp đồng.

- Một số đơn vị lập dự toán làm cơ sở ký hợp đồng đặt hàng chưa tính đủ các hệ số Kt, Km, Kl; việc xác định đơn giá còn chưa phù hp chế độ quy định; Việc áp mức phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động còn sai sót, vưt chế độ quy định; xác định đơn giá nhân công quản lý, bảo dưỡng còn chưa đúng quy định; thanh toán vượt định mức, sai đơn giá đối với một số nội dung công việc trong hoạt động sửa chữa thường xuyên.

- Trong công tác nghiệm thu, thanh toán: Bản vẽ hoàn công chưa thể hiện hết các sai số thực tế thi công; việc ghi chép nhật ký thi công chưa đúng quy định; biên bản nghiệm thu công việc không ghi s thứ tự và thời gian bt đu, kết thúc nghiệm thu; hồ sơ quản lý chất lượng tư vấn còn thiếu nhật ký giám sát của Tư vấn giám sát; nghiệm thu hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công sau khi triển khai thi công; thực hiện giám sát khảo sát bước khảo sát thiết kế bản vẽ thi công khi không đủ điều kiện, năng lực; còn tính trùng, tính sai khi lượng, sai đơn giá.

- Đối với kinh phí sửa chữa đột xuất, khắc phục bão lũ: Bản vẽ thiết kế thi công không ghi thứ tự, tỷ lệ, chưa khảo sát hết các chi tiết của một s mặt cắt ngang cung trượt, chưa thể hiện một số hết một số cao độ của điểm sạt; hồ sơ quyết toán còn thiếu một số mặt cắt ngang, cắt dọc; thiếu biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành, nhật ký thi công ghi không đúng mu; còn quyết toán sai đơn giá, khối lượng.

- Việc hoàn thiện hồ sơ, thủ tục quyết toán một số dự án, công trình còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Một số dự án đã hoàn thành nhưng các chủ đầu tư chưa lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành hoặc đã lập nhưng chưa được phê duyệt quyết toán.

- Việc tổng hp báo cáo quyết toán, tổ chức kiểm tra phê duyệt quyết toán chi ngân sách, quyết toán thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích còn chậm so với quy định.

Trên đây là một số tồn tại, sai sót trong lĩnh vực quản lý vốn Hành chính sự nghiệp. Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị nghiêm túc nghiên cứu, rút kinh nghiệm, phổ biến đến các đơn vị trực thuộc để tránh các sai sót tương tự có thể xy ra./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Ban Chỉ đạo TW về PCTN (để b/c);
-
Bộ trưởng (để b/c);
-
Các đ/c Thứ trưởng;
-
Thanh tra Bộ GTVT;
-
Các Vụ: KHĐT, TC;
-
Cục QLXD & CLCTGT;
-
Lưu: VT, TC (CTT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Hồng Trường

 

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.