Công văn 1716/VPCP-KTTH năm 2022 về sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng không có đối tượng chi
Số hiệu: 1716/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 19/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Tài chính, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1716/VPCP-KTTH
V/v sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng không có đối tượng chi

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 955/BNN-TCLN ngày 18 tháng 02 năm 2022, ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 15131/BTC-HCSN ngày 31 tháng 12 năm 2021 về việc sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng không có đối tượng chi, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định theo thẩm quyền việc sử dụng số tiền (nếu có) thu được từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng nhưng không xác định được hoặc chưa xác định được đối tượng nhận tiền dịch vụ môi trường rừng theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 70 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, bảo đảm đúng quy định, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Lê Minh Khái (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Mai Thị Thu Vân,

các Vụ: NN, PL;
- Lưu: VT, KTTH (2). G

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Mai Thị Thu Vân

 

Điều 70. Sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng
...

2. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh
...

e) Đối với số tiền thu được từ bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng nhưng không xác định được hoặc chưa xác định được đối tượng nhận tiền dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định điều tiết số tiền dịch vụ môi trường rừng cho bên cung ứng có mức chi trả dịch vụ môi trường rừng bình quân 01 ha từ thấp nhất trở lên; hỗ trợ công tác bảo vệ, phát triển rừng, trồng cây phân tán, trồng rừng cảnh quan trong khu vực có cung ứng dịch vụ môi trường rừng; tuyên truyền, phổ biến chính sách nâng cao năng lực thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.