Công văn 1712/GSQL-GQ4 năm 2016 cung cấp hồ sơ C/O
Số hiệu: 1712/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/12/2016 Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1712/GSQL-GQ4
V/v cung cấp hồ sơ C/O

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp H Chí Minh.

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Tổng cục về việc tăng cường kiểm tra xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, để có cơ sở kiểm tra và xử lý, Cục Giám sát quản lý về Hải quan đề nghị Cục Hải quan Tp. H Chí Minh tiến hành kiểm tra và gửi toàn bộ hồ sơ hải quan liên quan đến các tờ khai hải quan nhập khẩu xăng dầu, cụ thể như sau:

Stt

S tờ khai

1

101035090813

2

101035696162

3

101054847833

4

101054889352

5

101058801103

6

101058911662

7

101060026433

8

101069791430

9

101071753532

10

101076457162

11

101076480302

12

101079063744

13

101079432862

14

101079437762

15

101089809111

16

101090103001

17

101090800901

18

101093765732

19

101094034202

20

101094046432

21

101096080853

22

101096396441

23

101099177761

24

101100218003

25

101100282251

26

101118064830

27

101120050510

28

101120203000

29

101118175760

30

101035348962

31

101035395161

32

101036763922

33

101111683631

Báo cáo và hồ sơ liên quan gửi về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) trước ngày 8/12/2016.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hin./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.