Công văn 1709/GSQL-GQ4 năm 2016 về tính hợp lệ C/O
Số hiệu: 1709/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 02/12/2016 Ngày hiệu lực: 02/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1709/GSQL-GQ4
V/v tính hợp lệ C/O

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

Trả lời công văn số 2447/HQĐNa-GSQL ngày 10/11/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai vướng mắc liên quan đến một số C/O mẫu D, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cục Giám sát quản lý về Hải quan cần tiến hành xác minh với cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D có liên quan và thông báo khi có kết quả trả lời.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo cho đơn vị được được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GQ4 (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.