Công văn 1703/VPCP-CN năm 2022 về chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội
Số hiệu: 1703/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 18/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Giao thông, vận tải, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1703/VPCP-CN
V/v chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Xét báo cáo của Hội đồng thẩm định nhà nước tại văn bản số 1437/BC-HĐTĐNN ngày 09 tháng 3 năm 2022 về việc thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội (Dự án), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Chính phủ về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô Hà Nội; giao Bộ Kế hoạch Đầu tư tiếp tục làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội rà soát hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án (trong đó có việc nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Thành viên Chính phủ tại các Phiếu ghi ý kiến kèm theo), xây dựng Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án theo đúng quy định của pháp luật.

2. Giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký Tờ trình của Chính phủ trình Quốc hội về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: GTVT, TC, XD, TP, TNMT;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND các tỉnh: Hưng Yên, Bắc Ninh;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, PL, NN;

- Lưu: VT, CN (2) pvc

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao
Lục

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.