Công văn 17/TCHQ-GSQL năm 2015 vướng mắc thủ tục đối với phương tiện vận tải phi thương mại
Số hiệu: 17/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: 05/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/TCHQ-GSQL
V/v: vướng mắc thủ tục đối với phương tiện vận tải phi thương mại

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 2159/HQAG-NV ngày 19/12/2014 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về vướng mắc đối với phương tiện vận tải phi thương mại, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Những vướng mắc nêu trên mà Cục Hải quan tỉnh An Giang gặp phải cũng là vướng mắc chung của các Cục Hải quan thuộc các tỉnh biên giới giáp Campuchia. Những vướng mắc này Tổng Cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài chính có công văn gửi Bộ Giao thông vận tải để có ý kiến với phía Campuchia (công văn số 17232/BTC-TCHQ ngày 19/12/2011 và công văn số 10350/BTC-TCHQ ngày 02/8/2012). Ngày 27/8/2012 Bộ Giao thông vận tải có công văn số 7091/BGTVT-HTQT trả lời Bộ Tài chính đây là vấn đề song phương, Bộ Giao thông vận tải không đủ thẩm quyền giải quyết nếu chưa có sự đồng thuận. Tuy nhiên, đến nay vấn đề này vẫn chưa được giải quyết mặc dù Bộ Giao thông vận tải nhiều lần đưa ra đàm phán.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh An Giang thực hiện đúng Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam-Campuchia, Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ Việt Nam-Campuchia và Qui trình thủ tục hải quan đối với PTVT đường bộ xuất nhập cảnh, quá cảnh ban hành kèm theo Quyết định số 202/QĐ-TCHQ ngày 29/1/2011 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh An Giang biết và thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh