Công văn 1691/TCT-CS về chính sách thuế
Số hiệu: 1691/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1691/TCT-CS
V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Thọ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 256/CT-THDT ngày 06/02/2012 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ đề nghị hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 02/03/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 2254 BTC/TCT hướng dẫn về chứng từ thu học phí hoạt động đào tạo theo phương thức không chính quy trong các trường và cơ sở đào tạo công lập (xin xem bản photocophy đính kèm). Hướng dẫn tại Điểm 1, công văn số 2254 BTC/TCT nêu trên của Bộ Tài chính chỉ áp dụng đối với cơ sở đào tạo công lập có thực hiện các hoạt động đào tạo tại chức, đào tạo văn bằng 2 dưới hình thức học tại trường hoặc liên kết với các địa phương, đơn vị theo chương trình và chỉ tiêu kế hoạch tuyển sinh do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao; thực hiện thu học phí theo mức thu quy định của Nhà nước; học phí đào tạo nằm trong kế hoạch thu chi của nhà trường theo quy định của Nhà nước.. Việc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ (với vai trò là đơn vị phối hợp đào tạo) phối hợp với các trường Đại học, cao đẳng (là đơn vị chủ trì đào tạo) thực hiện dịch vụ liên kết, tuyển sinh theo các hợp đồng liên kết đào tạo và hưởng doanh thu theo tỷ lệ của từng hợp đồng thì khoản doanh thu này của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ thuộc diện chịu thuế TNDN theo quy định.

Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm kê khai và nộp thuế TNDN đối với khoản doanh thu thu được từ việc ký kết các hợp đồng dịch vụ hỗ trợ đào tạo.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Phú Thọ được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS-2b;

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.