Công văn 1686/TCT-CS về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
Số hiệu: 1686/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1686/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6352/CT-TTHTT ngày 19/12/2011 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về việc ưu đãi thuế TNDN và kế toán. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về ưu đãi thuế TNDN:

- Tại Điểm 3, Mục III, Phần E, Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định:

"Cơ sở kinh doanh đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất được miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại."

Căn cứ quy định nêu trên, Công ty kỹ thuật điện Việt Hàn thành lập năm 2000, Chi nhánh của Công ty thành lập tháng 11/2006, như vậy Chi nhánh của công ty là dự án đầu tư mở rộng của Công ty nên phần thu nhập của Chi nhánh được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mở rộng nếu Chi nhánh đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế TNDN.

2. Về chi phí khấu hao tài sản cố định:

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định hướng dẫn Chi nhánh trích khấu hao tài sản cố định theo đúng quy định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định, Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Nam Định biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn