Công văn 1685/BCT-DL năm 2022 về kiểm tra, rà soát về phát triển điện mặt trời trên địa bàn
Số hiệu: 1685/BCT-DL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Hồng Diên
Ngày ban hành: 01/04/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Công nghiệp, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1685/BCT-ĐL
V/v kiểm tra, rà soát về phát triển điện mặt trời trên địa bàn

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi: UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 09 tháng 02 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ có Văn bản số 185/TTg-CN (Văn bản 185) yêu cầu Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (UBND các tỉnh) và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời (ĐMT).

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 185, Bộ Công Thương đã Ban hành Quyết định số 795/QĐ-BCT ngày 05 tháng 3 năm 2021 về kiểm tra phát triển điện mặt trời và tiến hành kiểm tra từ tháng 03 đến tháng 05 năm 2021 tại 10 tỉnh, thành phố có tổng công suất lắp đặt điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) lớn.

Ngày 07 tháng 6 năm 2021, Bộ Công Thương có Văn bản số 3259/BCT-ĐL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị kiểm tra, rà soát các vấn đề liên quan đến phát triển điện mặt trời trên địa bàn; Ngày 13/7/2021, Bộ Công Thương tiếp tục có Văn bản số 4135/BCT-ĐL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đôn đốc các tỉnh báo cáo kết quả kiểm tra về ĐMT theo Văn bản 3259/BCT-ĐL .

Trên cơ sở kết quả kiểm tra trực tiếp và tổng hợp kết quả kiểm tra của một số địa phương, ngày 21 tháng 3 năm 2022, Bộ Công Thương ban hành Kết luận số 1424/BCT-ĐL về rà soát các vấn đề phát triển điện mặt trời mái nhà, trong nội dung Kết luận, Bộ Công Thương đã đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của pháp luật có liên quan tiếp tục quản lý, giám sát chặt chẽ quá trình phát triển các dự án/hệ thống điện mặt trời mái nhà theo đúng thẩm quyền.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công thư số 96/LĐCP ngày 28 tháng 3 năm 2022, Bộ Công Thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương kiểm tra, rà soát về phát triển điện mặt trời, nhất là điện mặt trời mái nhà theo đúng Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp phát hiện vi phạm, cần xem xét xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện (theo biểu mẫu đính kèm) gửi về Bộ Công Thương trước ngày 10 tháng 4 năm 2022 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp chậm hơn, đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo trực tiếp và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- TTr Đặng Hoàng An;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam (để phối hợp, chỉ đạo các Công ty Điện lực phối hợp, cung cấp thông tin);
- Lưu: VT, ĐL (nltt-tr).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Diên

 

PHỤ LỤC 1.

THÔNG TIN CÁC DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI NỐI LƯỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Kèm theo Văn bản số 1685/BCT-ĐL ngày 01 tháng 4 năm 2022)

TT

Tên dự án và Tên Chủ đầu tư (1)

Công suất

Quyết định chủ trương đầu tư (2)

(nếu không có, đề nghị ghi rõ lý do)

Văn bản chấp thuận nghiệm thu đưa vào sử dụng (3)

Quyết định giao đất, cho thuê đất (4)

Sự tuân thủ quy định về giấy phép xây dựng, phòng cháy chữa cháy, môi trường (5)

MWp

MW

1

Nhà máy điện mặt trời A

Công ty TNHH B

45

 

12345/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh.

Tuân thủ đúng Chủ trương đầu tư

 

 

- Văn bản nghiệm thu PCCC số.... ngày /tháng/năm

- Được miễn Giấy phép xây dựng

- Quyết định số - phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường

2

Nhà máy điện mặt trời C Công ty TNHH E

 

50

222/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh.

Không tuân thủ Chủ trương đầu tư

 

 

- Chưa nghiệm thu về PCCC

- Giấy phép xâ