Công văn 1684/VPCP-KTTH về đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022
Số hiệu: 1684/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Thị Thu Vân
Ngày ban hành: 17/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1684/VPCP-KTTH
V/v đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1288/BC-BKHĐT ngày 03 tháng 3 năm 2022 về việc báo cáo tình hình phân bổ và giải ngân vốn ngân sách nhà nước 02 tháng năm 2022 và các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022; để thực hiện mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 đã được giao, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương:

1. Triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 572/VPCP-KTTH ngày 21 tháng 01 năm 2022.

2. Khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2022 cho từng dự án theo quy định tại Quyết định số 2048/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021 và số 97/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2022 theo đúng quy định.

3. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chỉ đạo chủ đầu tư: Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng; đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ thanh toán ngay khi có khối lượng; rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn; kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra; kiên quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm các trường hợp tiêu cực trong đầu tư công; thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng.

4. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo chức năng nhiệm vụ được giao kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

5. Các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục rà soát các quy định pháp luật liên quan đến các thủ tục về đầu tư công và giải ngân đầu tư công, kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ theo quy định.

6. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chính phủ danh mục dự án bố trí kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 của các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2022 theo quy định, trong đó xem xét đề xuất phương án xử lý phù hợp theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công đối với những trường hợp chưa hoàn thành phân bổ, giao chi tiết kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2022 theo quy định tại các Quyết định số 2048/QĐ-TTg và Quyết định số 97/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ .

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- Viện KSNDTC, Tòa án NDTC;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: CN, NN, KGVX, QHQT, NC, QHĐP, TH;
- Lưu: VT, KTTH(3). B

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Mai Thị Thu Vân