Công văn 1677/TCT-CS về chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài
Số hiệu: 1677/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Ngô Văn Độ
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1677/TCT-CS
V/v chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Trả lời công văn số 3012/CT-TTHT ngày 10/4/2012 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn về tỷ lệ % thuế thu nhập doanh nghiệp áp dụng đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Quy định về tỷ lệ % Giá trị gia tăng, tỷ lệ % thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt đã được hướng dẫn tại điểm 2.1.2.a, điểm 2.1.2.b2 và điểm 3.2.a, điểm 3.2.b2 Mục III Phần B Thông tư số 134/2008/TT-BTC  ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có phát sinh thu nhập tại Việt Nam. Đề nghị Cục thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nghiên cứu quy định tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC nêu trên để hướng dẫn đơn vị thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ