Công văn 1676/TCT-CS chuyển lợi nhuận ra nước ngoài
Số hiệu: 1676/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Ngô Văn Độ
Ngày ban hành: 18/05/2012 Ngày hiệu lực: 18/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1676/TCT-CS
V/v chuyển lợi nhuận ra nước ngoài.

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất đồng sản Mỹ Cảnh.
(Đ/c: 12 Mạc Đĩnh Chi, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh).

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 08-12/2012/CV-CTV ngày 1/3/2012 của công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Mỹ Cảnh (sau đây gọi là Công ty Mỹ Cảnh) đề nghị hướng dẫn về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài của Nhà đầu tư nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 1/9/2011, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn số 7373/CT-TTHT trả lời Công ty Mỹ Cảnh về việc chuyển lợi nhuận ra nước ngoài. Nội dung trả lời của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 7373/CT-TTHT nêu trên là phù hợp với quy định hiện hành tại các văn bản quy phạm pháp luật. Vì vậy, đề nghị Công ty Mỹ Cảnh thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 7373/CT-TTHT nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Mỹ Cảnh biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT TP Hồ Chí Minh;
- Vụ CĐKT, CST, PC, TCDN (BTC);
- Vụ PC-TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VT, CS(2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.