Công văn 1666/TCT-CS về chính sách thuế
Số hiệu: 1666/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 17/05/2012 Ngày hiệu lực: 17/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1666/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 26/CT-THNVDT ngày 10/01/2012 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với chi nhánh công ty TNHH Kim Phát. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 6, Phần I, Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính có hướng dẫn:

“6. Doanh nghiệp đang hoạt động từ năm 2009 có dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì phần thu nhập từ dự án đầu tư này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp …”.

Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Kim Phát thành lập năm 2008 tại huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, năm 2010 có đầu tư thêm chi nhánh tại Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thì đây được coi là hình thức đầu tư mở rộng và khoản thu nhập tăng thêm do dự án đầu tư mở rộng này sẽ không đủ điều kiện được hưởng ưu đãi về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Kiên Giang được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS-2b

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.