Công văn 1666/LĐTBXH-VP hướng dẫn khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 1666/LĐTBXH-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Bùi Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 25/05/2012 Ngày hiệu lực: 25/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1666/LĐTBXH-VP
V/v hướng dẫn khen thưởng nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Bô, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương các tổ chức đoàn thể;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế Nhà nước.

 

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chăm sóc người có công với cách mạng và hoạt động đền ơn đáp nghĩa hướng tới kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012), Kế hoạch số 1037/KH-LĐTBXH ngày 9 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn khen thưởng nhân dịp 65 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh và tổ chức gặp mặt các đại biểu người có công tiêu biểu ở các ngành, địa phương, khắc phục khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

- Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" giai đoạn 2007 - 2012 nhằm tổng kết, phát động, động viên các cấp, các ngành và toàn xã hội tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần thực hiện tốt chính sách đối với người có công với cách mạng.

- Việc biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt được tổ chức trang trọng, mang tính tôn vinh, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng thực sự là những tấm gương tiêu biểu, được lựa chọn công khai dân chủ từ cơ sở.

B. NỘI DUNG:

I. Khen thưởng tại Hội nghị biểu dương Người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2012 (sẽ tổ chức vào tháng 7/2012).

1. Hình thức khen thưởng: Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Đối tượng: Là đại biểu người có công tiêu biểu (Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, thương binh, thân nhân liệt sĩ …) của các địa phương và bộ, ngành được lựa chọn đi dự Hội nghị Người có công với Cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2012.

3. Tiêu chuẩn: Là người có công tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác, sản xuất, kinh doanh, có phẩm chất đạo đức cách mạng, chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, là những tấm gương tiêu biểu cho cả nước học tập (ưu tiên những gương điển hình mới), có đủ sức khỏe tham dự hội nghị.

4. Thành phần, số lượng đề nghị khen thưởng:

Do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lựa chọn theo văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

II. Khen thưởng tổng kết phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" giai đoạn 2007-2012, nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2012).

1. Hình thức khen thưởng:

a) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

b) Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Ngoài những hình thức khen thưởng trên tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc có thể đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động.

2. Đối tượng khen thưởng:

Các tập thể và cá nhân (bao gồm cả người Việt Nam ở nước ngoài) có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" trên tất cả các lĩnh vực, địa bàn, đều được xem xét, biểu dương, khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Tiêu chuẩn, số lượng khen thưởng:

a) Tiêu chuẩn, số lượng tập thể, cá nhân tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ:

- Tiêu chuẩn: Thực hiện theo quy định tại Điều 71 của Luật Thi đua, Khen thưởng, Điều 49 của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Các Bộ, ngành, địa phương khi đề nghị khen thưởng cần lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc, liên tục nhiều năm được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao, có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" như: Đỡ đầu nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa", tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, xây dựng và sửa chữa nhà cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công; sữa chữa, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm …, dạy nghề, tạo việc làm cho thương binh, con em gia đình chính sách, người có công và thực sự là tấm gương tiêu biểu nhất trong số những tập thể, cá nhân đủ điều kiện đề nghị khen thưởng.

Đối với các doanh nghiệp, doanh nhân khi đề nghị khen thưởng cần phải đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh có hiệu quả và thực hiện đúng quy định về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật khác.

- Số lượng: Mỗi Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương lựa chọn 01 tập thể, 01 cá nhân tiêu biểu đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

b) Tiêu chuẩn, số lượng tập thể, cá nhân tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Tiêu chuẩn: Thực hiện theo quy định tại Điều 72 của Luật Thi đua, Khen thưởng, Điều 49 của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng.

Các Bộ, ngành, địa phương khi đề nghị khen thưởng cần lựa chọn các tập thể, cá nhân tích cực tham gia phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" như: Đỡ đầu nuôi dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, xây dựng Quỹ "Đền ơn, đáp nghĩa", tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, xây dựng và sửa chữa nhà cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công; sửa chữa, xây dựng nghĩa trang liệt sĩ, bia tưởng niệm, dạy nghề, tạo việc làm cho thương binh, con em gia đình chính sách, người có công … góp phần nâng cao đời sống thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Đối với các doanh nghiệp, doanh nhân khi đề nghị khen thưởng cần phải đảm bảo kết quả sản xuất kinh doanh có hiệu quả và thực hiện đúng quy định về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh lao động và chấp hành chế độ, chính sách, pháp luật khác.

- Số lượng: Mỗi Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương lựa chọn 01 tập thể, 02 cá nhân tiêu biểu đề nghị Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen.

Không đề nghị khen thưởng những tập thể, cá nhân đã được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen trong năm 2011.

III. Hồ sơ đề nghị khen thưởng

Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực hiện theo quy định hiện hành.

IV. Thủ tục và thời hạn gửi hồ sơ

1. Hồ sơ đề nghị khen thưởng người có công tiêu biểu tại Hội nghị biểu dương Người có công toàn quốc năm 2012 gửi về Cục Người có công - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 139 Nguyễn Thái Học, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội) trước ngày 20 tháng 6 năm 2012.

2. Hồ sơ đề nghị khen thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổng kết phong trào "Đền ơn, đáp nghĩa" giai đoạn 2007-2012 gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (địa chỉ 12 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội) trước ngày 15 tháng 8 năm 2012.

Đối với các cơ quan, đơn vị ở địa phương do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thống nhất với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, thành phố tổng hợp trình Bộ;

Đối với các cơ quan đơn vị thuộc Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương trực tiếp gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Hồ sơ đề nghị hình thức khen thưởng từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên thực hiện theo quy định tại Điều 53, Điều 57 và Điều 58 của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và gửi về Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trước ngày 15 tháng 8 năm 2012.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Bộ, ngành chủ quản để xem xét thống nhất đề nghị Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng.

Trong quá trình triển khai, nếu có gì vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, điện thoại: 043.8269552 hoặc 043.8269535 (fax: 043.8248036) để cùng phối hợp giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Sở LĐTB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các thành viên HĐTĐKT Bộ LĐ-TBXH;
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ LĐTB&XH;
- Website Bộ LĐTB&XH;
- Lưu VT, TT-TĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh