Công văn 1637/TCT-CS về chính sách thuế
Số hiệu: 1637/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1637/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh An Giang

Trả lời công văn số 6165/CT.KK&KTT ngày 10/11/2011 của Cục Thuế tỉnh An Giang vướng mắc hồ sơ kê khai thuế do Ngân hàng nhận tài sản xiết nợ vay, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Luật phá sản năm 2004 quy định:

"Điều 35. Xử lý các khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản thế chấp hoặc cầm cố

Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục thanh lý đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thì các khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản thế chấp hoặc cầm cố được xác lập trước khi Tòa án thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản được ưu tiên thanh toán bằng tài sản đó; nếu giá trị tài sản thế chấp hoặc cầm cố không đủ thanh toán số nợ thì phần nợ còn lại sẽ được thanh toán trong quá trình thanh lý tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã; nếu giá trị của tài sản thế chấp hoặc cầm cố lớn hơn số nợ thì phần chênh lệch được nhập vào giá trị tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã.".

"Điều 37. Thứ tự phân chia tài sản

1. Trường hợp Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục thanh lý đối với doanh nghiệp, hợp tác xã thì việc phân chia giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã theo thứ tự sau đây:

a) Phí phá sản;

b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;

c) Các khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho các chủ nợ trong danh sách chủ nợ theo nguyên tắc nếu giá trị tài sản đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ đều được thanh toán đủ số nợ của mình; nếu giá trị tài sản không đủ để thanh toán các khoản nợ thì mỗi chủ nợ chỉ được thanh toán một phần khoản nợ của mình theo tỷ lệ tương ứng.

2. Trường hợp giá trị tài sản của doanh nghiệp, hợp tác xã sau khi đã thanh toán đủ các khoản quy định tại khoản 1 Điều này mà vẫn còn thì phần còn lại này thuộc về: ...

b) Chủ doanh nghiệp tư nhân; …".

- Khoản 1 Điều 40 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính quy định:

"Điều 40. Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt

1. Trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt bao gồm:

a) Doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản (không bao gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh bị tuyên bố phá sản) đã thực hiện các khoản thanh toán theo quy định của pháp luật phá sản mà không còn tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt.

b) Cá nhân được pháp luật coi là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự mà không có tài sản để nộp tiền thuế, tiền phạt còn nợ.".

- Điểm 6 mục II Phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính quy định "chuyển quyền sử dụng đất" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT; Mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC quy định về thuế suất thuế GTGT.

- Điểm c khoản 6 Điều 1 Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC quy định:

"c) Sửa đổi, bổ sung điểm 6 mục III Phần G như sau:

Trường hợp cơ quan thi hành án bán đấu giá bất động sản là tài sản bảo đảm thi hành án thì số tiền thu được thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất để bảo đảm thi hành án. Tổ chức được ủy quyền bán đấu giá bất động sản thực hiện kê khai, khấu trừ tiền thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nộp vào Ngân sách Nhà nước. Trên các chứng từ ghi rõ kê khai, nộp thuế thay về bán tài sản đảm bảo thi hành án.

Trường hợp cơ quan thi hành án chuyển nhượng bất động sản là tài sản đảm bảo thi hành án nếu không xác định được giá vốn của bất động sản thì giá vốn được xác định bằng (=) số tiền nợ phải trả nợ theo quyết định của Tòa án để thi hành án cộng (+) các khoản chi phí phát sinh khi chuyển nhượng bất động sản nếu có hóa đơn chứng từ hợp pháp.".

Căn cứ quy định nêu trên, nếu Doanh nghiệp tư nhân Đồng Lợi 3 thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của Luật phá sản thì xử lý các khoản nợ và phân chia các khoản nợ theo quy định của Luật phá sản. Trường hợp cơ quan thi hành án ban hành quyết định giao cho Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang được phát mãi tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà để thu hồi nợ nhưng không có người mua, nếu Ngân hàng được hợp thức hóa tài sản thế chấp đó thì Ngân sách thay mặt thực hiện kê khai nộp thuế thay theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh An Giang căn cứ quy định tại Luật phá sản, quy định về chính sách thuế, quản lý thuế, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan về tình hình thực tế tại đơn vị để hướng dẫn thực hiện theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo Cục Thuế tỉnh An Giang biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn