Công văn 16364/BTC-QLG năm 2016 triển khai Nghị định 149/2016/NĐ-CP
Số hiệu: 16364/BTC-QLG Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16364/BTC-QLG
V/v trin khai Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Ngày 11/11/2016, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 149/2016/NĐ- CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017.

Đtriển khai Nghị định số 149/2016/NĐ-CP kịp thời và có hiệu quả, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương thực hiện một số công việc sau:

1. Nghiên cứu, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP để đảm bảo thi hành kịp thời, hiệu quả kể từ ngày 01/01/2017.

2. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức thực hiện Thông báo số 639/TB-BCĐĐHG ngày 31/10/2016 của Ban Chỉ đạo điều hành giá thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 19/10/2016, trong đó Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chỉ đạo về cơ chế quản lý đối với các loại phí được chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá từ ngày 01/01/2017.

Theo đó, đề nghị các các bộ, cơ quan ngang bộ và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục thực hiện các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại các công văn sau:

- Các công văn hướng dẫn triển khai Luật phí và lệ phí đối với các dịch vụ chuyển từ phí sang cơ chế giá mà Nhà nước định giá: Công văn số 11414/BTC- QLG ngày 16/8/2016 gửi Bộ Y tế; Công văn số 12422/BTC-QLG ngày 07/9/2016 gửi Bộ Giao thông vận tải; Công văn số 12423/BTC-QLG ngày 07/9/2016 gửi Bộ Công Thương; Công văn số 12424/BTC-QLG ngày 07/9/2016 gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Công văn số 12502/BTC-QLG ngày 08/9/2016 gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công văn số 12425/BTC-QLG ngày 07/9/2016 gửi y ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

- Các công văn hướng dẫn triển khai đối với các dịch vụ chuyn từ phí sang cơ chế giá thị trường mà Nhà nước không định giá: Công văn số 13373/BTC-QLG ngày 23/9/2016 gửi các Bộ, cơ quan ngang bộ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phtrực thuộc trung ương; Công văn số 13374/BTC-QLG ngày 23/9/2016 gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền hoặc tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện để đảm bảo các nội dung quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP được thi hành kịp thời kể từ ngày 01/01/2017./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Vụ CST; Vụ PC;
- Lưu: VT, QLG (200b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Hiếu