Công văn 1636/TCT-CS giải đáp về thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông
Số hiệu: 1636/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1636/TCT-CS
V/v giải đáp vướng mắc về thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông.

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bến Tre

Trả lời công văn số 158/CT-TTHT ngày 13/3/2012 của Cục Thuế tỉnh Bến Tre về việc túi ni lông thuộc diện không chịu thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 4, Điều 1, Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành nghị định số 67/2011/NĐ-CP ngày 8/8/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường quy định đối tượng nộp thuế bảo vệ môi trường như sau:

“4. Túi ni lông thuộc diện chịu thuế (túi nhựa xốp) là loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE (high density polyethylene resin), LDPE (Low density polyethylen) hoặc LLDPE (Linear low density polyethylen resin), trừ bao bì đóng gói sẵn hàng hóa và túi ni lông đáp ứng tiêu chí thân thiện với môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường”.

- Tại Điểm 2.4, Khoản 2, Điều 2, Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định đối tượng không chịu thuế bảo vệ môi trường như sau:

“2.4. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài do cơ sở sản xuất (bao gồm cả gia công) trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác cho cơ sở kinh doanh xuất khẩu để xuất khẩu, trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường để xuất khẩu".

- Tại Khoản 4, Điều 7, Thông tư số 152/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính quy định:

"4. Thuế bảo vệ môi trường chỉ phải nộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa xuất khẩu đã nộp thuế bảo vệ môi trường nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thì không phải nộp thuế bảo vệ môi trường khi nhập khẩu.

Đối với tổ chức, cá nhân mua hàng hóa đã được nộp thuế bảo vệ môi trường về để sản xuất, kinh doanh thì thuế bảo vệ môi trường của hàng mua được hạch toán vào giá vốn hàng hóa hoặc giá thành sản phẩm sản xuất. Đối với các tổ chức, cá nhân bán hàng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường thì giá tính thuế giá trị gia tăng là giá đã bao gồm thuế bảo vệ môi trường".

Căn cứ quy định nêu trên, đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường là các loại túi, bao bì nhựa mỏng làm từ màng nhựa đơn HDPE, LDPE hoặc LLDPE. Trường hợp Công ty TNHH May mặc Alliance One nhập khẩu túi ni lông xuất bán ra trên lãnh thổ Việt Nam thì thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế bảo vệ môi trường. Thuế bảo vệ môi trường chỉ phải nộp một lần đối với hàng hóa sản xuất hoặc nhập khẩu, theo đó trường hợp, Công ty đã nộp thuế bảo vệ môi trường khi nhập khẩu thì khi xuất bán cho các tổ chức, cá nhân khác không phải nộp thuế bảo vệ môi trường theo quy định.

Luật thuế bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn không quy định túi ni lông nhập khẩu sau đó dùng làm bao bì để đóng gói hàng hóa và xuất khẩu ra nước ngoài thuộc đối tượng không chịu thuế hay hoàn thuế bảo vệ môi trường khi xuất khẩu hàng hóa.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bến Tre được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn