Công văn 16346/BTC-TCHQ năm 2016 về thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của công ty cho thuê tài chính
Số hiệu: 16346/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16346/BTC-TCHQ
V/v thuế NK đối với hàng hóa của công ty cho thuê tài chính

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Bộ Tài chính nhận được phản ánh vướng mắc về chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa do công ty cho thuê tài chính nhập khẩu để cho doanh nghiệp chế xuất thuê tài chính. Về vấn đề này, BTài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 45/2005/QH11 (nay là Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu số 107/2016/QH13) và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 39/2014/NĐ-CP ngày 07/5/2014 của Chính phủ về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính.

Trường hợp nhập khẩu hàng hóa cho bên thuê thuộc đối tượng không chịu thuế nhập khẩu, Công ty cho thuê tài chính phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định; khi xuất khẩu hàng hóa vào khu phi thuế quan (để sử dụng trong khu phi thuế quan), thì Công ty cho thuê tài chính được hoàn thuế nhập khẩu đã nộp tại khâu nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu trở lại nội địa thì Công ty cho thuê tài chính phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);

- Vụ Pháp chế;
- Vụ Chính sách thuế;
- Vụ Tài chính ngân hàng;
- Hiệp hội TM&CN Hàn Quốc;
- Công ty cho thuê tài chính TNHH MTV Kexi
m;
(Tầng 9 Diamond Plaza, Lê Dun, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, TCHQ (4
8b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái