Công văn 1634/BNN-TC xác định nhu cầu lương tăng thêm theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP, 34/2012/NĐ-CP năm 2012
Số hiệu: 1634/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Diệp Kỉnh Tần
Ngày ban hành: 29/05/2012 Ngày hiệu lực: 29/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1634/BNN-TC
V/v xác định nhu cầu lương tăng thêm theo Nghị định 31/2012/NĐ-CP , 34/2012/NĐ-CP năm 2012

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Triển khai thực hiện Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu (sau đây viết tắt là Nghị định số 31/2012/NĐ-CP); Nghị định số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ về chế độ phụ cấp công vụ (sau đây viết tắt là Nghị định 34/2012/NĐ-CP); Thông tư số 74/2012/TT-BTC ngày 14/5/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo NĐ số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ, chế độ phụ cấp công vụ theo NĐ số 34/2012/NĐ-CP ngày 15/4/2012 của Chính phủ, điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18/4/2012 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Thông tư số 74/2012/TT-BTC);

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị thủ trưởng các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ thực hiện một số nội dung sau:

1. Truy cập trên mạng Website: http://www.vutaichinhbnn.gov.vn Nghị định số 31/2012/NĐ-CP và Thông tư số 74/2012/TT-BTC để nghiên cứu và tổ chức thực hiện trong cơ quan, đơn vị quản lý.

2. Lập Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và quỹ tiền lương tại thời điểm 30/4/2012 Danh sách cán bộ, công chức, viên chức và quỹ tiền lương tại thời điểm 01/5/2012 của cơ quan đơn vị theo Biểu số 4/BNN (không bao gồm số lao động do đơn vị, cơ quan tự hợp đồng) Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 31/2012/NĐ-CP năm 2012 theo Biểu số 1 tại Thông tư 74/2012/TT-BTC gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Tổ chức cán bộ) xác nhận để thực hiện.

3. Lập các biểu mẫu báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 31/2012/NĐ-CP , 34/2012/NĐ-CP gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Vụ Tài chính) chi tiết theo từng loại hình đơn vị sau:

3.1. Đối với các cơ quan hành chính nhà nước trực thuộc Bộ NN&PTNT:

- Biểu số 1 - "Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 31/2012/NĐ-CP , 34/2012/NĐ-CP năm 2012" đã có xác nhận của Vụ Tổ chức cán bộ;

- Biểu số 3a - "Báo cáo tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện Nghị định 31/2012/NĐ-CP , 34/2012/NĐ-CP năm 2012";

- Biểu số 3c - "Báo cáo nguồn kinh phí thực hiện Nghị định 31/2012/NĐ-CP , 34/2012/NĐ-CP của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ"

3.2. Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ NN&PTNT:

- Biểu số 1 - "Báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định 31/2012/NĐ-CP , 34/2012/NĐ-CP năm 2012" đã có xác nhận của Vụ Tổ chức cán bộ;

- Biểu số 3a - "Báo cáo tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện Nghị định 31/2012/NĐ-CP , 34/2012/NĐ-CP năm 2012";

- Biểu số 3b - "Báo cáo tổng hợp nguồn kinh phí thực hiện Nghị định 31/2012/NĐ-CP , 34/2012/NĐ-CP của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ";

4. Thời gian gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chậm nhất là ngày 15/6/2012 tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tài chính để thẩm định cấp bổ sung nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2012.

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị đôn đốc thực hiện đúng thời gian và mẫu biểu báo cáo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ TCCB;
- Lưu VT, Vụ TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần