Công văn 16322/BTC-TCHQ năm 2016 xử lý thuế giá trị gia tăng đối với tàu dịch vụ dầu khí
Số hiệu: 16322/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập
-
Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 16322/BTC-TCHQ
V/v xử lý thuế GTGT đối với tàu dịch vụ dầu khí

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Tổng công ty CP Dịch vkỹ thuật dầu khí Việt Nam.
(Số 1-5 Lê Dun, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1212/DVKT-TCKT ngày 16/8/2016 của Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam đề nghị hoàn thuế GTGT hoạt động thuê tàu dịch vụ dầu khí đa năng từ nước ngoài để phục vụ hoạt động dầu khí. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy đnh đối với “hàng hóa nhập khẩu, tái xuất khẩu” thì thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa.

Trường hợp Tổng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam đã nộp thuế giá trị gia tăng khi tạm nhập khẩu tàu dịch vụ dầu khí đa năng từ nước ngoài đphục vụ hoạt động dầu khí thì cơ quan hải quan thực hiện xử lý số tiền thuế giá trị gia tăng đã nộp tại khâu nhập khẩu theo quy định về xử lý tiền thuế nộp thừa tại điểm a khoản 1 Điều 49 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

Bộ Tài chính thông báo để Tng công ty CP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đ Hoàng Anh Tun (đ b/cáo);
- V Chính sách thuế,
- Vụ Pháp chế;
- Tổng cục thuế;
- Lưu: VT, TCHQ (13b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.