Công văn 1630/GSQL-GQ4 năm 2016 vướng mắc C/O
Số hiệu: 1630/GSQL-GQ4 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1630/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Quảng Trị

Trả lời công văn số 1537/HQQT-NV ngày 10/11/2016 của Cục Hải quan Quảng Trị vưng mắc liên quan đến tính hp lệ của C/O, Cục Giám sát qun lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Do không có hồ sơ liên quan nên Cục Giám sát quản lý v Hải quan chưa đủ cơ sở để kiểm tra và trả lời cụ thể. Đ nghị Cục Hải quan Quảng Trị gửi đầy đủ hồ sơ có liên quan (C/O và hồ sơ hải quan có liên quan) về Cục Giám sát quản lý về Hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để đơn vị được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GQ4 (03 bản).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

- Công văn này được bổ sung bởi Công văn 896/TCHQ-GSQL năm 2017

Tiếp theo công văn số 1630/GSQL-GQ4 ngày 22/11/2016 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc xử lý C/O mẫu D số 16130629, trên cơ sở thư thông báo của cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của Lào, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu D của Lào đã có thư xác nhận C/O mẫu D dẫn trên được ký bởi cán bộ thẩm quyền có tên Sithon NANTHARATH. Trường hợp không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ hàng hóa thì xem xét chấp nhận C/O nêu trên.

Xem nội dung VB
Hiện tại không có văn bản nào liên quan.