Công văn 1627/GSQL-GQ1 năm 2016 về rà soát Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu quản lý chuyên ngành
Số hiệu: 1627/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1627/GSQL-GQ1
V/v rà soát Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu quản lý chuyên ngành

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cơ quan Cites Việt Nam - Bộ NN&PTNT

Tiếp theo Giấy mời số 10904/GM-TCHQ ngày 18/11/2016 về việc Rà soát Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu quản lý chuyên ngành, nay Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan xin bổ sung nội dung sau:

Do yêu cầu công việc nên công tác triển khai thực hiện việc rà soát, công bố Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu chuyên ngành sẽ kéo dài lịch làm việc từ ngày 23/11/2016 đến ngày 25/11/2016.

Theo đó, đề nghị quý đơn vị cử cán bộ chủ động thanh toán chế độ công tác phí theo quy định hiện hành.

Trân trọng.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.