Công văn 1626/TCT-CS về lệ phí trước bạ đối với quà tài sản thừa kế
Số hiệu: 1626/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Minh Sâm
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Dân sự, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1626/TCT-CS
V/v lệ phí trước bạ đối với quà tài sản thừa kế

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1479/CT-THNVDT ngày 9/3/2012 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc lệ phí trước bạ đối với tài sản được cho, tặng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Về vấn đề này Bộ Tài chính đã có công văn số 1980/BTC-TCT ngày 16/2/2012 hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trung ương.

Theo đó, trường hợp ông Phạm Đào Đạt nhận thừa kế lần đầu tiên (thuộc các trường hợp quy định tại khoản 10 Điều 3 Thông tư số 124/2011/TT-BTC) là nhà, đất mà người đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng đất lần đầu tiên được nhận quà tặng hoặc thừa kế, căn cứ phiếu chuyển thông tin địa cính. Do vậy, ông Phạm Đào Đạt không phải nộp lệ phí trước bạ khi nhận thừa kế lần đầu. Trường hợp lần thứ hai ông Phạm Đào Đạt nhận thừa kế thì ông phải nộp lệ phí trước bạ theo quy định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Vụ Pháp chế (TCT);
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đặng Minh Sâm

 

Công văn 1980/BTC-TCT hướng dẫn chính sách lệ phí trước bạ Ban hành: 16/02/2012 | Cập nhật: 03/03/2012