Công văn 1624/GSQL-TH năm 2016 vướng mắc trên C/O mẫu E
Số hiệu: 1624/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1624/GSQL-TH
V/v vướng mắc trên C/O mẫu E.

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh TP. Hải Phòng.

Tiếp theo các công văn số 729/GSQL-TH ngày 9/6/2014, công văn số 918/GSQL-TH ngày 18/9/2013 và công văn số 1727/GSQL-TH ngày 25/12/2014 của Cục Giám sát quản lý về việc xác minh tính hp lệ của các C/O mẫu E có số tham chiếu E33333339180054 và E14470ZC33854601, E133312008160069 và E143311006160087, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan có thẩm quyền cấp C/O mẫu E của Trung Quốc đã không trả lời kết quả xác minh theo thời hạn được quy định tại Hiệp định ACPTA, Điểm c Khoản 1 và Khoản 4 Điều 18 Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15/11/2010 của Bộ Công Thương. Do đó, Tổng cc Hải quan yêu cầu đơn vị thực hiện thủ tục từ chối các C/O mẫu E dẫn trên theo đúng quy định.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (3b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.