Công văn 1620/TCT-HTQT áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần
Số hiệu: 1620/TCT-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lê Hồng Hải
Ngày ban hành: 16/05/2012 Ngày hiệu lực: 16/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1620/TCT-HTQT
V/v áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Thủy điện Sông Bung 2.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 876/ASB2-P5 ngày 19/12/2011 của Ban Quản lý dự án  Thủy điện Sông Bung 2 (Ban QLDA Sông Bung 2) đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (Hiệp định) giữa Việt Nam - Nhật Bản đối với Hợp đồng vay vốn ký ngày 30/3/2010 giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Ngân hàng Sumitomo Mitsui, Ngân hàng BNP Paribas - chi nhánh Toyko, Ngân hàng Societe Generale - chi nhánh Tokyo (Hợp đồng) và công văn số 161/ASB2-P5 ngày 05/3/2012, công văn số 242/ASB2-P5 ngày 04/4/0212 của Ban QLDA Sông Bung 2 cung cấp bổ sung thêm thông tin. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Hợp đồng:

- Nghĩa vụ của mỗi Bên cho vay là hoàn toàn riêng biệt và không Bên nào phải chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của Bên khác (Điểm 2.2(a), trang 10).

- Ngân hàng Sumitomo Mitsui (với tư cách là Ngân hàng đầu mối) sẽ cho EVN vay vốn bằng Yên (JPY); Ngân hàng BNP Paribas - chi nhánh Tokyo và Ngân hàng Societe Generale - chi nhánh Tokyo sẽ cho EVN vay vốn bằng đô-la Mỹ (USD) (Biểu 1, trang 54) và nhận được các khoản thanh toán tương ứng (vốn gốc, lãi vay, …) bằng JPY và USD từ EVN thông qua Ngân hàng đầu mối (Điểm 13.4, trang 22).

- Khoản lãi từ tiền cho vay do EVN thanh toán qua Ngân hàng đầu mối sẽ được Ngân hàng đầu mối phân bổ theo tỷ lệ tương ứng cho từng Bên cho vay (Điểm 13.3, trang 21 và Điểm 13.7, trang 22).

Do vậy, trong trường hợp này, đối tượng thực cho vay và thực nhận lãi là từng Bên cho vay (Ngân hàng Sumitomo Mitsui; Ngân hàng BNP Paribas - chi nhánh Tokyo; và Ngân hàng Societe Generale - chi nhánh Tokyo), không phải Ngân hàng đầu mối (Ngân hàng Sumitomo Mitsui). Theo đó, sẽ áp dụng Hiệp định tương ứng (nếu có) đối với từng Ngân hàng. Cụ thể:

i) Đối với Ngân hàng Sumitomo Mitsui (có trụ sở tại Nhật Bản):

Điều 11, Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản quy định:

“1. Lãi từ tiền cho vay phát sinh tại một Nước ký kết và được trả cho đối tượng cư trú của Nước ký kết kia có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết kia.

2. Tuy nhiên, khoản lãi này cũng có thể bị đánh thuế ở Nước ký kết nơi phát sinh lãi và theo các luật của Nước ký kết đó, nhưng nếu đối tượng nhận là đối tượng thực hưởng khoản tiền lãi này thì mức thuế khi đó được tính sẽ không vượt quá 10 phần trăm của tổng số khoản lãi từ tiền cho vay.”

Theo quy định nêu trên, thu nhập từ lãi tiền vay Ngân hàng Sumitomo Mitsui (là đối tượng cư trú của Nhật Bản) thu được từ Hợp đồng vay vốn ký ngày 30/3/2010 với EVN sẽ chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) tại Việt Nam.

ii) Đối với Ngân hàng BNP Paribas - chi nhánh Tokyo và Ngân hàng Societe Generale - chi nhánh Tokyo:

- Điều 1, Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản quy định:

“Hiệp định này áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú một hoặc của cả hai Nước ký kết.”

Theo quy định nêu trên, Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản chỉ áp dụng đối với các đối tượng là đối tượng cư trú của Việt Nam (hoặc Nhật Bản) hoặc của cả Việt Nam và Nhật Bản, không áp dụng đối với một cơ sở thường trú của đối tượng cư trú của nước hoặc vùng lãnh thổ khác tại Nhật Bản.

- Điều 1 (Phạm vi áp dụng), Hiệp định giữa Việt Nam - Pháp quy định:

“Hiệp định này được áp dụng cho các đối tượng là những đối tượng cư trú một hoặc của cả hai Nước ký kết.”

Theo quy định nêu trên, Hiệp định giữa Việt Nam - Pháp chỉ áp dụng đối với các đối tượng là đối tượng cư trú của Việt Nam (hoặc Pháp) hoặc của cả Việt Nam và Pháp, không áp dụng đối với một cơ sở thường trú của đối tượng cư trú Pháp tại nước hoặc vùng lãnh thổ thứ ba.

Căn cứ quy định tại Điều 1, Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản và Điều 1 (Phạm vi áp dụng), Hiệp định giữa Việt Nam - Pháp nêu trên, chi nhánh Ngân hàng BNP Paribas và chi nhánh Ngân hàng Societe Generale tại Nhật Bản (với tư cách là cơ sở thường trú của 2 Ngân hàng này tại Nhật Bản) không thuộc đối tượng được áp dụng Hiệp định giữa Việt Nam - Nhật Bản hoặc Hiệp định giữa Việt Nam - Pháp.

Do đó, thu nhập từ lãi tiền vay chi nhánh Tokyo của Ngân hàng BNP Paribas và chi nhánh Tokyo của Ngân hàng Societe Generale thu được từ Hợp đồng vay vốn ký ngày 30/3/2010 với EVN sẽ chịu thuế TNDN tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế thông báo Ban QLDA Sông Bung 2 biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, Vụ CST (Bộ TC);
- Các Vụ: PC (1b), CS, DNL - TCT;
- Cục Thuế TP. Đà Nẵng;
- Website TCT;
- Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lê Hồng Hải

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.