Công văn 1616/GSQL-TH năm 2016 vướng mắc C/O
Số hiệu: 1616/GSQL-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Âu Anh Tuấn
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1616/GSQL-TH
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan Cần Thơ

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn s 161103/TCMN-CCHQCKCCT ngày 2/11/2016 của ng ty TNHH Thạch Cao Miền Nam vướng mắc liên quan đến nộp bổ sung C/O.

Liên quan đến quy định về thời điểm nộp C/O, Bộ Tài chính đã hướng dẫn thực hiện thống nhất tại công văn số 12802/BTC-TCHQ ngày 14/9/2016 và số 13959/BTC-TCHQ ngày 4/10/2016. Đề nghị Cục Hải quan Cần Thơ thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đối với các trường hợp người khai hải quan không có bản chính C/O để nộp tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải khai báo chậm nộp C/O trên tờ khai hải quan và nộp bản chính C/O cho cơ quan hải quan trong vòng 30 ngày kể t ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Về vướng mắc của Công ty, Cục Giám sát quản lý về Hải quan chuyển công văn số 161103/TCMN-CCHQCKCCT ngày 2/11/2016 đề cập trên để Cục Hải quan Cần Thơ kiểm tra hồ sơ lô hàng có liên quan, xử lý, trả lời doanh nghiệp và gửi báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan).

Cục Giám sát quản lý v Hải quan thông báo để đơn vị biết và thực hiện./.

(Đính kèm công văn số 161103/TCMN-CCHQCKCCT ngày 2/11/2016;

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Thạch Cao Miền Nam (đ/c: 428/2/13 Lê V
ăn Thọ, P.16, Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh)(thay t/l):
- Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

 

Công văn 13959/BTC-TCHQ năm 2016 về thời điểm nộp C/O Ban hành: 04/10/2016 | Cập nhật: 07/10/2016

Công văn 12802/BTC-TCHQ năm 2016 về thời điểm nộp C/O Ban hành: 14/09/2016 | Cập nhật: 19/09/2016