Công văn 1603/LĐTBXH-LĐTL giao kết tiền lương trong hợp đồng lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành
Số hiệu: 1603/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Hoàng Minh Hào
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1603/LĐTBXH-LĐTL
V/v giao kết tiền lương trong hợp đồng lao động

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 4253/SLĐTBXH-LĐ ngày 10/5/2012 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện giao kết tiền lương trong hợp đồng lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 15/6/1999 Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định số 708/1999/QĐ-BLĐTBXH quy định mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bằng tiền Đồng Việt Nam và tỷ giá chuyển đổi các mức lương ghi trong hợp đồng lao động bằng Đô la Mỹ sang bằng tiền Đồng Việt Nam. Từ đó đến nay, các Nghị định của Chính phủ quy định và điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đều được quy định bằng tiền Đồng Việt Nam, nhất là ngày 22/8/2011 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng thống nhất đối với các loại hình doanh nghiệp (không phân biệt giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Các doanh nghiệp ngoài nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định để xây dựng các mức lương trong thang lương, bảng lương, thỏa thuận tiền lương trong hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp và trả lương cho người lao động theo quy định của pháp luật lao động.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh được biết và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL (2).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào