Công văn 1602/GSQL-GQ1 năm 2016 về nhập khẩu phế liệu
Số hiệu: 1602/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1602/GSQL-GQ1
V/v nhập khẩu phế liệu

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành
(Đ/c: Thôn Ngọc Kh
ám, xã Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh)

Trả lời công văn số 125/CV-MTTT ngày 08/10/2016 của Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành về việc nhập khẩu phế liệu, Cục Giám sát quản lý về Hi quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc của Công ty nêu tại công văn số 125/CV-MTTT dẫn trên, Cục Giám sát quản lý đã có công văn số 1490/GSQL-GQ1 ngày 02/11/2016 chuyển hồ sơ vụ việc để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng xem xét giải quyết thủ tục nhập khẩu lô hàng phế liệu nhập khẩu của Công ty theo đúng quy định hiện hành. Do vậy, đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục để được xem xét giải quyết.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty Cổ phần Môi trường Thuận Thành biết, thực hiện./.

(gửi kèm công văn số 1490/GSQL-GQ1 ngày 02/11/2016)

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Lưu: VT, G
Q1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ
CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.