Công văn 16/TCHQ-GSQL năm 2015 vướng mắc C/O mẫu D
Số hiệu: 16/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 05/01/2015 Ngày hiệu lực: 05/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
T
NG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 16/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến việc kiểm tra, xử lý hàng hóa trên C/O mẫu D có tiêu chí xuất xứ không phải là RVC (40%) trở lên nhưng thể hiện trị giá FOB tại ô số 9 của C/O, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến C/O mẫu D được cấp theo hình thức mới, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 139/TCHQ-GSQL ngày 07/01/2014 hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.

Ngày 12/9/2014, Tổng cục Hải quan có công văn số 11141/TCHQ-GSQL trả lời Cục Hải quan TP Hà Nội, đồng thời gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn xem xét chấp nhận trường hợp C/O mẫu D cấp cho hàng hóa áp dụng tiêu chí xuất xứ khác. Trong trường hợp, hàng hóa thỏa mãn tiêu chí xuất xứ là CTSH, tiêu chí xuất xứ kết hợp...., có ghi trị giá FOB trên C/O có thể được xem xét chấp nhận nếu các thông tin khác trên C/O phù hợp với bộ chứng từ trong hồ sơ hải quan, thực tế hàng hóa (nếu hàng hóa phải kiểm tra thực tế) và cơ quan hải quan không có nghi ngờ nào khác về xuất xứ lô hàng.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP Hải Phòng (thay trả lời công văn số 8715/HQHP-GSQL);
- Công t
y CP thiết bị, phụ tùng và dịch vụ Micro EPT (để biết)
(Đ/c: Số 1 N1, TT Quân đội, Nam Đồng, Hà Nội);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh