Công văn 1582/TCT-CS giảm tiền sử dụng đất
Số hiệu: 1582/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Ngô Văn Độ
Ngày ban hành: 14/05/2012 Ngày hiệu lực: 14/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1582/TCT-CS
V/v Giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 174/CT-QLĐ ngày 13/3/2012 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về giảm tiền sử dụng đất đối với Công ty cổ phần Trung Sơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 44/2008/NĐ-CP ngày 09/4/2008 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định:

“3. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 như sau:

"1. Giảm tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đầu tư:

a) Được giảm 50% tiền sử dụng đất phải nộp ngân sách nhà nước trong các trường hợp sau đây:

- Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

- Dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn."

- Tại khoản 24 Mục II Phần B Phụ lục I Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định:

"II. Nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản, làm muối; sản xuất giống nhân tạo, giống cây trồng và giống vật nuôi mới

….

24. Dịch vụ kỹ thuật trồng cây công nghiệp và cây lâm nghiệp, chăn nuôi, thủy sản, bảo vệ cây trồng, vật nuôi."

- Tại điểm 54 Phụ lục B Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban Ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định: Toàn bộ các huyện và các đảo, hải đảo của tỉnh Kiên Giang thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty cổ phần Trung Sơn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất tại xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang để sử dụng vào mục đích nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm công nghiệp) thuộc diện dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn thì được giảm 50% tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 44/2008/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Văn Độ