Công văn 1568/BNN-PCTT năm 2022 đề xuất nội dung Nghị định về Quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai
Số hiệu: 1568/BNN-PCTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Hoàng Hiệp
Ngày ban hành: 16/03/2022 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1568/BNN-PCTT
V/v đề xuất nội dung Nghị định về Quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai.

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi:

……………………………………………………………
……………………………………………………………

Thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 27/9/2021 của Chính phủ về các nhiệm vụ và giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, trong đó giao Bộ Nông nghiệp và PTNT rà soát, ban hành Nghị định quy định về nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, công bố và điều chỉnh Quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai. Để có cơ sở xây dựng dự thảo Nghị định phù hợp với yêu cầu thực tiễn, Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị:

1. Đánh giá tác động của thiên tai đến ổn định dân cư, phát triển sản xuất nông nghiệp và tác động của việc bố trí, sắp xếp dân cư, phát triển sản xuất nông nghiệp làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên tai thuộc phạm vi quản lý được giao.

2. Tình hình thực hiện việc di dời, bố trí dân cư, tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai trong những năm qua, trong đó nêu cụ thể kết quả đạt được, thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

3. Đề xuất nội dung quy định về quy hoạch vùng dân cư và tổ chức sản xuất thích ứng với thiên tai phù hợp với điều kiện tự nhiên, xu thế diễn biến thiên tai trong điều kiện biến đổi khí hậu.

Báo cáo và đề xuất của quý cơ quan đề nghị gửi về Bộ nông nghiệp và PTNT (qua Tổng cục Phòng, chống thiên tai, số 2 Ngọc Hà - Ba Đình, Hà Nội, điện thoại: 043.211.5704, email: danghuong.clb@gmail.com) trước ngày 31/3/2022 để tổng hợp.

Đề nghị quý Bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố và các cơ quan có liên quan quan tâm, phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu VT, PCTT

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Hiệp

 

DANH SÁCH

BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG VÀ CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ NN VÀ PTNT ĐỀ NGHỊ BÁO CÁO, ĐỀ XUẤT NỘI DUNG NGHỊ ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH VÙNG DÂN CƯ VÀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT THÍCH ỨNG VỚI THIÊN TAI
(Kèm theo công văn số        /BNN-PCTT ngày     tháng    năm 2022)

I. Bộ, ngành

1. Bộ Xây dựng

2. Bộ Công Thương

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường

4. Bộ Văn hóa, thể thao và Du lịch

5. Bộ Giao thông vận tải

6. Bộ Thông tin và Truyền thông

7. Bộ Ngoại giao

8. Bộ Công an

9. Bộ Quốc phòng

10. Bộ Tư pháp

11. Bộ Nội vụ

12. Bộ Y tế

13. Bộ Kế hoạch và Đầu tư

14. Bộ Tài chính

15. Bộ Khoa học và Công nghệ

16. Bộ Giáo dục và Đào tạo

17. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

18. Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

19. Hội chữ thập đỏ Việt Nam

II. Các tỉnh, thành phố:

1. UBND 63 tỉnh, thành phố

2. Sở Nông nghiệp và PTNT 63 tỉnh, thành phố

III. Các cơ quan thuộc Bộ:

1. Cục Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

2. Cục Quản lý xây dựng công trình

3. Cục Trồng trọt

4. Cục Chăn nuôi

5. Tổng cục Thủy lợi

6. Tổng cục Thủy sản

7. Tổng cục Lâm nghiệp

8. Vụ Kế hoạch

9. Vụ Tài chính

IV. Các đơn vị thuộc Tổng cục Phòng, chống thiên tai