Công văn 1560/TCT-TNCN về Báo Tuổi trẻ nêu “Vừa dạy vừa lo … hoàn thuế"
Số hiệu: 1560/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Văn Trường
Ngày ban hành: 11/05/2012 Ngày hiệu lực: 11/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thông tin báo chí, xuất bản, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1560/TCT-TNCN
V/v Báo Tuổi trẻ nêu “Vừa dạy vừa lo … hoàn thuế”.

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Báo Tuổi Trẻ

Về việc báo Tuổi trẻ số 102 ra ngày 19/4/2012 trong chuyên mục Kinh tế có bài “Vừa dạy vừa lo … hoàn thuế” của Lâm Minh Trang (Giáo viên ở Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) cho rằng: “Chúng ta đang trong giai đoạn kêu gọi cải cách hành chính bắt đầu từ việc cải cách thủ tục, vậy mà bình quân một giáo viên làm bộ hồ sơ, đem nộp và hoàn chỉnh mất 2-3 giờ, một trường có 100 giáo viên thời gian sẽ mất là bao nhiêu, và nếu nhân rộng ra cả quận, thành phố, cả nước? Như vậy bể dâu này đến lúc nào mới tan?”, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1) Về thủ tục kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công:

1.1) Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN:

Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn:

“Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ chín mươi, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.”

Như vậy, thời điểm quyết toán thuế diễn ra từ ngày 01/01 đến 31/3 hàng năm chứ không phải là tháng 4 như bài báo đã nêu.

1.2) Các trường hợp phải khai quyết toán thuế:

Tại khoản 2, khoản 3 Điều 14, Chương II, Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

- Các tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập phải khấu trừ thuế không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế, có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân và quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho các cá nhân có ủy quyền.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh phải khai quyết toán thuế trong các trường hợp sau:

+ Có số thuế phải nộp lớn hơn số thuế đã khấu trừ hoặc tạm nộp hoặc có phát sinh nghĩa vụ thuế nhưng trong năm chưa bị khấu trừ hoặc chưa tạm nộp.

+ Có yêu cầu được hoàn thuế hoặc bù trừ số thuế nộp thừa vào kỳ sau.

Như vậy, nếu các giáo viên không có số thuế nộp thừa, không có nguồn thu nhập khác từ kinh doanh, không có yêu cầu hoàn thuế hay bù trừ thuế thì không phải thực hiện quyết toán thuế TNCN.

1.3) Các quy định về hình thức khai quyết toán:

Tại Khoản 6, Điều 14, Chương II, Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:

- Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công duy nhất tại một nơi trong năm dương lịch thì được ủy quyền quyết toán thuế cho cơ quan trả thu nhập quyết toán thay. Cá nhân phải có trách nhiệm làm giấy ủy quyền quyết toán thuế theo mẫu số 04-2/TNCN ban hành kèm theo Thông tư này.

Như vậy, ngay cả khi thuộc diện phải quyết toán thuế TNCN, các giáo viên có thể uỷ quyền cho cơ sở đào tạo quyết toán thay.

- Cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công tại hai nơi trở lên tự thực hiện quyết toán thuế TNCN.

1.4) Quy định về hoàn thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương tiền công.

Tại điểm 1 mục II, phần hai Quy trình hoàn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 905/QĐ-TCT ngày 01/7/2011 quy định:

-“Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện hoàn thuế trước, kiểm tra sau và tạm thời không phải qua bộ phận xác nhận nợ thuế”.

- Tại Điều 60 Luật Quản lý Thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội quy định:

“Đối với hồ sơ thuộc diện hoàn thuế trước, kiểm tra sau thì chậm nhất là mười lăm ngày, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế, cơ quan quản lý thuế phải ra quyết định hoàn thuế…”

Như vậy, bài viết trên Báo Tuổi trẻ đã phản ánh không đầy đủ các quy định thủ tục hoàn thuế.

Tổng cục Thuế đề nghị Báo Tuổi trẻ thông tin về nội dung công văn này để nhà trường và giáo viên trường được biết, thực hiện đúng các thủ tục về khai quyết toán, hoàn thuế.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường