Công văn 1534/TCT-TNCN hướng dẫn nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Số hiệu: 1534/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Ngô Đình Quang
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1534/TCT-TNCN
V/v Hướng dẫn nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế TP. Đà Nẵng

Trả lời công văn số 1030/CT-TNCN ngày 18/4/2012 của Cục thuế TP. Đà Nẵng về việc hướng dẫn nơi nộp hồ sơ quyết toán thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 6, Điều 14 Chương II, Thông tư số 28/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn:

“6. Khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh:

“…b.3) Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế:

b.3.1) Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị trả thu nhập.

b.3.2) Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên:

…+ Nếu cá nhân chưa tính giảm trừ cho bản thân ở nơi nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú”.

- Theo khoản b, điểm 3.2, mục V công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11/2/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2010 hướng dẫn:

“Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng đã bị khấu trừ thuế 10% thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đó cư trú”.

Căn cứ quy định nêu trên, cá nhân không ký hợp đồng lao động (hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng) đã bị khấu trừ thuế 10% thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đó cư trú. Cơ quan thuế nơi cư trú là Chi cục thuế nơi cá nhân thường trú hoặc tạm trú.

Công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17/1/2012 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2011 không hướng dẫn nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân khác với công văn số 486 TCT-TNCN nêu trên thì thực hiện nơi nộp quyết toán thuế theo hướng dẫn tại công văn số 486 TCT-TNCN.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế TP. Đà Nẵng được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Ngô Đình Quang