Công văn 1533/TCT-TNCN nơi nộp hồ sơ Quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2011
Số hiệu: 1533/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Ngô Đình Quang
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 09/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1533/TCT-TNCN
V/v Nơi nộp hồ sơ Quyết toán thuế TNCN năm 2011

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

Trả lời công văn số 1752/CT-TNCN ngày 05/04/2012 của Cục Thuế tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị hướng dẫn vướng mắc về nơi nộp hồ sơ hoàn thuế Thu nhập cá nhân (thuế TNCN) năm 2011; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Điều 46, Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 và Nghị định số 106/2010/NĐ-CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn:

“2. Đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; từ tiền lương, tiền công tự làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế đề nghị hoàn thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu “Tổng số thuế đề nghị hoàn” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế”

- Tại Khoản 6, Điều 14 Chương II, Thông tư số 28/2011/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“6. Khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và cá nhân không cư trú có thu nhập từ kinh doanh:

“…b.3) Nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế:

b.3.1) Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý đơn vị trả thu nhập.

b.3.2) Trường hợp cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công từ hai nơi trở lên:

…+ Nếu cá nhân chưa tính giảm trừ cho bản thân ở nơi nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân cư trú”.

- Công văn số 486/TCT-TNCN ngày 11/2/2011 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2010 đã hướng dẫn: “… Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng đã bị khấu trừ thuế 10% thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đó cư trú…”

Công văn số 230/TCT-TNCN ngày 17/1/2012 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2011 hướng dẫn: “Trường hợp cá nhân quyết toán thuế tại nơi cư trú thì nơi cư trú là Chi cục Thuế nơi cá nhân đăng ký thường trú hoặc tạm trú”.

Căn cứ các hướng dẫn trên: Trường hợp cá nhân không đăng ký giảm trừ gia cảnh và không ký hợp đồng lao động (hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng) đã bị khấu trừ thuế 10% thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế nơi cá nhân đó cư trú. Cơ quan thuế nơi cư trú là Chi cục thuế nơi cá nhân thường trú hoặc tạm trú.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, TNCN.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QL THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Ngô Đình Quang